Endring av datagrunnlag ved rapportering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 hva angår de datakilder og -parametre som skal innrapportertes av medlemsstatene ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 205/2012 of 6 January 2012 amending Annex II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the data source and the data parameters to be reported by Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2013

Spesialutvalg: Miljø og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 6. januar 2012, og ble umiddelbart gjort gjeldende i medlemsstatene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 205/2012 endrer vedlegg III til forordning (EU) 510/2011 om CO2-utslipp fra varebiler. Forordning 205/2012 endrer kravene til data som medlemslandene skal rapportere inn til kommisjonen. Dette er data som brukes til å beregne de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra de nye varebilene som de forskjellige bilprodusentene selger i EU hvert år, og som danner grunnlaget for beregning av eventuelle bøter produsentene skal betale dersom de ikke når målet for CO2-utslipp.

Forordningen åpner for at medlemsstatene kan bruke andre datakilder enn bilenes samsvarssertifikat (CoC), dersom de kan begrunne at andre datakilder gir tilsvarende nøyaktighet som CoC. Dette er på linje med tilsvarende regelverk for CO2-utslipp fra personbiler (forordning 443/2009), hvor det også tillates at andre datakilder enn CoC brukes som grunnlag for innrapportering.

Forordningen innfører krav til ytterligere dataparametre som må innrapporteres fra medlemsstatene. Dette gjelder bilenes typegodkjenningsnummer og hendelsnavn. Disse parameterne skal sørge for at dataenes nøyaktighet bedre kan kontrolleres.

Videre endres de forskjellige delene i vedlegg II for å sørge for at delene er i overensstemmelse med hverandre.

Forordningen innfører ikke nye rapporteringsforpliktelser, men presiserer de som allerede gjelder gjennom forordning (EU) 510/2011.


Merknader

EU-hjemmel 

Forordning (EU) nr. 205/2012 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett 

Vi har ingen tilsvarende bestemmelser i norsk kjøretøyrelatert regelverk i dag.

Norsk gjennomføring 

Det vises til generelt til tilsvarende merknader i EØS-notat om forordning (EU) 510/2011, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det bemerkes at forordning (EU) 205/2012 åpner for at andre datakilder enn samsvarssertifikat brukes som grunnlag ved innrapportering av data. Dette kan være data fra typegodkjenningspapirene. Dette passer bra for Norge, da det er data fra typegodkjenningen som registreres i Autosys ved registrering av nye biler i Norge. Imidlertid er dataene i typegodkjenningspapirene ikke så spesifikke som det kreves i forordningen, og derfor vil vi fortsatt ikke kunne rapportere data med den nøyaktigheten som regelverket legger opp til

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 205/2012
Basis rettsaktnr.: 510/2011
Celexnr.: 32012R0205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker