Kontrollforordn. forlengelse ref.lab. - 72/2013

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 72/2013 av 25. januar 2013 om endring av kommisjonsforordningene (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 når det gjelder perioden for oppnevnelsen av visse laboratorier som EU-referanselaboratorier...

Commission Implementing Regulation (EU) No 72/2013 of 25 January 2013 amending Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards the period of designation of certain laboratories as EU reference laboratories...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer en forlengelse av oppnevnelsen for to EU-referanselaboratorier for dyresykdommer.

Forlengelsen gjelder:

- Fellesskapets referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer gitt i forordning (EF) nr. 737/2008 artikkel 1.

- Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn Afrikansk hestepest gitt i forordning (EF) nr. 180/2008 artikkel 1.

For begge referanselaboratorier blir oppnevnelsen forlenget med fem år, fra 30. juni 2013 til 30. juni 2018.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Rettsakten innebærer en tilføyelse i listen over EU-referanselaboratorier og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Rettsaken innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri - og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 72/2013
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32013R0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2013
Frist returnering standardskjema: 22.02.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 181/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker