Vet - tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 88/2013 av 31. januar 2013 om endring av beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Ukraina på tredjelandslistene som regulerer import av kjøtt, kjøttprodukter, egg og eggprodukter til unionen ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 88/2013 of 31 January 2013 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine in the lists of third countries from which certain meat, meat products, eggs and egg products may be introduced into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.02.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 11. februar 2013 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Ukraina har hittil ikke vært listeført i forordning (EF) nr. 798/2008 som blant annet gir oversikt over tredjeland fra hvor det tillatt å importere fjørfe og fjørfeprodukter til EU. Ukraina har nå anmodet om å bli listeført under denne forordningen for import av diverse slike produkter til EU. Ukraina har heller ikke vært listeført i vedtak 2007/777/EF når det gjelder import til EU av kjøttprodukter som er behandlet etter metode A som angitt i direktivet. Landet har nå anmodet om også å bli listeført for import av diverse fjørfeprodukter behandlet etter denne metoden.  

Kommisjonen har gjennomført inspeksjoner og har konkludert med at ukrainske myndigheter har kunnet gi tilstrekkelige garantier i forhold til EUs regler for fjørfekjøtt og fjørfeprodukter. Det er imidlertid gitt visse artsbegrensninger når det gjelder import av egg, da Ukrainas EU-tilpassede program for salmonellabekjempelse fortsatt ikke er endelig godkjent. 

Rettsakten er utarbeidet for å justere tredjelandslistene i henhold til dette. Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Tredjelandslistene vedlagt disse rettsaktene er endret.   

Endringene innebærer at egg fra Ukraina, av visse fjørfearter, tillates importert dersom de er behandlet etter metode B angitt i vedtak 2007/777/EF. Videre tillates import av fjørfekjøtt og diverse andre fjørfeprodukter dersom disse er behandlet etter metode A angitt i forordning (EU) nr. 798/2008.      

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 88/2013.   

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA. 


Merknader

Rettsakten krever regelverksendring.  

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 88/2013. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.  

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater oppdateres vedlegg II i tråd med endringene som følger av forordning (EU) nr. 88/2013.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 88/2013
Celexnr.: 32013R0088

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 11.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen