Dioksiner og PCB - grenseverdi i sauelever

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1067/2013av 30. oktober 2013om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for kontaminantene dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i lever fra landdyr....

Commission Regulation (EU) No 1067/2013of 30 October 2013amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of the contaminants dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in liver of terrestrial animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I dag er det en felles grenseverdi for dioksiner og PCB i lever fra landdyr, som saue- og lammelever i stor grad overskrider. Dette skyldes i hovedsak at sau og lam omdanner dioksiner og PCB i kroppen på en annen måte enn øvrige landdyr. Fordi det spises lite sauelever i Europa, og for å hindre at en stor andel sauelever må kastes, har EU innført en egen, høyere grenseverdi for sauelever, herunder lammelever. Kommisjonen har diskutert dette siden høsten 2011, og skisserte opprinnelig syv ulike måter å håndtere situasjonen på. I forordning (EU) nr. 1067/2013 har Kommisjonen fastsatt følgende nye grenseverdier for dioksiner og PCB i lever fra landdyr:

Lever fra landdyr unntatt sau, og produkter av disse:

  • Dioksiner: 0,30 pg/g våtvekt
  • Dioksiner + dioksinliknende PCB: 0,50 pg/g våtvekt
  • Ikke-dioksinliknende PCB: 3,0 ng/g våtvekt

Lever fra sau, og produkter av disse:

  • Dioksiner: 1,25 pg/g våtvekt
  • Dioksiner + dioksinliknende PCB: 2,00 pg/g våtvekt

Ikke-dioksinliknende PCB: 3,0 ng/g våtvektFor alle landdyr innebærer endringen at grenseverdiene baseres på våtvekt i stedet for på fett. Grenseverdien for lever fra sau økes.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Administrative konsekvenser og økonomiske konsekvenser:

Mattilsynet har vært i dialog med NHO mat og bio, for å kartlegge eventuelle konsekvenser for norsk næring. Konsekvensene ser ut til å være minimale for norsk næring. Endringen har ikke konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det brukes svært lite sauelever til menneskemat i Norge. Lever fra lam benyttes i noen få leverposteier. Norske myndigheter vurderer forslaget som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1067/2013
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32013R1067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2013
Frist returnering standardskjema: 12.12.2013
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2013
Høringsfrist: 10.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker