Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1265/2012 av 17. desember 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 om minste aktivitet av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff for...

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1265/2012 av 17. desember 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 om minste aktivitet av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff for fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurk...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1265/2012 of 17 December 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 837/2012 as regards the minimum activity of a preparation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

6-fytase produsert ved hjelp av Aspergillus oryzae (DSM 22594), ble godkjent som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, smågris, slaktegris og avlspurker i september 2012. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, og det finnes både i fast og flytende form. Preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme, og det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer

Innehaveren av godkjenningen søker nå om å endre enzymaktiviteten i preparatet i fast form fra 50 000 FYT/g til 10 000 FYT/g preparat.  

FYT er et mål for enzymaktivitet. Én FYT er den mengden av enzymet som frigjør 1 µmol  av uorganisk fosfat fra fytat pr minutt under reaksjonsbetingelser med en fytatkonsentrasjon på 0,5mM ved pH 5,5 og 37° C.

Endringen er vurdert av EFSA som finner at den er akseptabel, og preparat er fortsatt trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er ikke foretatt andre endringer i preparatet etter den opprinnelige godkjenningen.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den varer til 8. oktober 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Konsekvensene for fôrindustrien er at preparatet i fast form er mindre konsentrert, og at det trengs større mengder tilsatt i fôret for å oppnå samme effekt som tidligere. Hvorvidt endringen gir utslag i prisen på preparatet, kjenner ikke Mattilsynet til. Men siden det er mange 6-fytaser som er godkjent til samme formål, vil virksomhetene ha fler valgmuligheter. De kan avveie hensiktsmessigheten med de ulike preparatene ut fra forhold ved egen virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1265/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1265

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2013
Frist returnering standardskjema: 01.04.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.01.2013
Høringsfrist: 11.03.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen