Status fiskesykdommer - nasjonale tiltak

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/786/EU av 13. desember 2012 som endrer vedtak 2010/221/EU hva gjelder nasjonale tiltak for å forebygge introduksjon av visse sykdommer hos akvatiske dyr til deler av Irland, Finland og Storbritannia...

Commission Implementing Decision 2012/786/EU of 13 December 2012 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland and the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over områder som har godkjente nasjonale tiltak mot visse sykdommer hos akvatiske dyr. Listene en gitt som som vedlegg til kommisjonsvedtak 2010/221/EU.
Vedlegg I angir land og områder som anses fri for Spring viraemia hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris.
Vedlegg II angir land og områder med godkjent bekjempelsesprogram for bakteriell nyresyke (BKD), og infeksiøs pankreasnekrose (IPN).
Vedlegg III angir land og områder med godkjent overvåkningsprogram for Osteroid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar)Finland har rapportert at et område fremdeles er infisert med BKD og ber om at det fjernes fra listen over områder med godkjent bekjempelsesprogram for bakteriell nyresyke (BKD).

Vedlegg II til kommisjonsvedtak 2010/221/EU endres i henhold til dette. Osteroid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) er påvist i tre områder i Irland og i et område i Storbritannia. Vedlegg III til kommisjonsvedtak 2010/221/EU endres i henhold til dette.

  
Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter.  

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/786/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32012D0786

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2013
Frist returnering standardskjema: 01.03.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen