Vegbruksavgifter - revisjon

Revisjon av regelverket for vegbruksavgifter...

...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen er i gang med forberedende arbeid med et forslag til nytt regelverk som kan legges fram i juni/juli 2013. Det er usikkert om det nye regelverket vil være i form av en ny revisjon av Eurovignettdirektivet eller et helt nytt direktiv.

Eksisterende regelverk på området er Eurovignettdirektivene: Direktiv 1999/62/EF, endret ved 2006/38/EF og 2011/76/EF. De to førstnevnte er tatt inn i EØS-avtalen, sistnevnte er til vurdering hos norske myndigheter. EFC-direktivet 2004/52/EF angår også regler for bompengeinnkreving, og er tatt inn i EØS-avtalen. I hvitboken fra 2011 signaliserer Kommisjonen at man legger opp til en tostegs tilnærming til bindende brukeravgifter for tunge kjøretøy fram mot 2020. Den viktigste bakgrunnen for at KOM tar tak i dette nå, er det såkalte ”financing gap”: transportbevilgningene i mange europeiske land har gått ned gjennom flere år, noe særlig vedlikeholdet lider under. Det betyr at det må finnes andre finansieringskilder for å opprettholde standarden på transportnettet i EU (vedlikehold og investeringer). I tillegg er det et ønske om å gi riktige prissignaler til brukerne ift. miljø og kø, for å styre trafikken i mer miljøvennlig retning og sikre mer optimal bruk av infrastrukturen. Et tredje element er at de ulike systemene for brukerbetaling i Europa er forskjellige på mange måter – ulike regler, satser, betalingsformer, utforming, rabattstrukturer og i liten grad ”snakker sammen” - et ”patchwork”, som Kommisjonen kaller det.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen