Vet - tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1162/2012 av 7. desember 2012 om endring av beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Russland på tredjelandslistene som regulerer import av kjøtt, kjøttprodukter og egg til unionen...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1162/2012 of 7 December 2012 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Russia in the lists of third countries from which certain meat, meat products and eggs may be introduced into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 8. januar 2013 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Russland har vært listeført i forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til transitt av fjørfekjøtt gjennom EU, men har nå anmodet om å listeføres for import av dette kjøttet til EU, og for kjøttprodukter som er behandlet med metode A i henhold til vedlegg II til vedtak 2007/777/EF. Russland har i tillegg ønsket å listeføres for import til EU av vaktelegg, samt for prosessert storfe- og svinekjøtt fra Kaliningrad.

Kommisjonen har gjennomført inspeksjoner og har konkludert med at russiske myndigheter kunne gi tilstrekkelige garantier i forhold til EUs regler for fjørfekjøtt og fjørfeprodukter. I tillegg fant Kommisjonen at Kaliningrad, på bakgrunn av sin beliggenhet og standard på veterinære myndigheter og virksomheter, også oppfyller kravene for prosessert storfe- og svinekjøtt. Det er derfor grunnlag for en regionalisering av Russland for eksport til EU av de aktuelle varene.

Rettsakten er utarbeidet for å justere tredjelandslistene i henhold til dette. Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Tredjelandslistene vedlagt disse rettsaktene er endret.

Endringene innebærer at egg fra hele Russland tillates importert dersom behandlet etter metode B, storfe- og svinekjøtt fra Kaliningrad, som har Kaliningrad eller EU som opprinnelse, tillates importert, storfe- og svinekjøtt fra øvrige Russland tillates i transitt gjennom EU, og fjørfekjøtt fra hele Russland tillates importert dersom behandlet etter metode A.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 1162/2012.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettsakten krever regelverksendring.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 1162/2011. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater oppdateres vedlegg I og II i tråd med endringene som følger av forordning (EU) nr. 1162/2012.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1162/2012
Celexnr.: 32012R1162

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.01.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen