Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet -import,transitt av melk, melkeprod 605/2010

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser og utstedelse av veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum...

Commission Regulation (EU) No 605/2010 of 2 July 2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 2. juli 2010 og trådte i kraft 1. august 2010.  

Rettsakten er gjennomført i forskrift 11. mars 2013 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 605/2010 stiller dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater, og opphever vedtak 2004/438/EF.

Forordning (EU) nr. 605/2010 viderefører i hovedsak betingelser som fulgte av vedtak 2004/438/EF i tillegg til å oppdatere henvisninger i sertifikatene til annet regelverk, blant annet forordning (EU) nr. 853/2004 (animaliehygiene), forordning (EU) nr. 854/2004 (animaliekontroll) og forordning (EU) nr. 37/2010 (grenseverdier for rester av farmakologiske virkestoffer).

De nærmere kravene som stilles i forordningen innebærer at melk og melkeprodukter bare kan importeres til EU: 
- fra tredjestater som er oppført på listen i vedlegg I,
- dersom de oppfyller nærmere spesifikke krav til varmebehandling,
- dersom de følges av helsesertifikat som fremgår av vedlegg II del 2, utfylt og signert av offentlig veterinær hvor det bekreftes at bestemte dyre- og folkehelsekrav er oppfylt.

De samme kravene som stilles ved import gjelder også for melk og melkeprodukter som tas inn i EU fra en tredjestat og som skal videre til en tredjestat, enten ved at varene transporteres direkte videre til en tredjestat (transitt) eller ved at de lagres i EU før de sendes videre (mellomlagring). Varene skal imidlertid følges av et eget helsesertifikat i vedlegg II del 3.

Det stilles egne krav til melk og melkeprodukter som transporteres fra Russland via vei eller jernbane mellom de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene i Latvia, Litauen og Polen og tilbake til Russland. 

Helsesertifikater utstedt i henhold til vedtak 2004/438/EF var tillatt brukt frem til 30. november 2010.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 605/2010
Celexnr.: 32010R0605

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 11.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen