Beskyt.tiltak ris fra Kina - GMO endr. jul 2013

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/287/EU av 13. juni 2013 om endring av vedtak 2011/884/EU om særskilte beskyttelsestiltak vedrørende ikke-godkjent genmodifisert ris i risprodukter med opprinnelse i Kina...

Commission Implementing Decision 2013/287/EU of 13 June 2013 amending Decision 2011/884/EU on emergency measures regarding unauthorized genetically modified rice in rice products originating from China...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 13. juni 2013, med ikrafttredelse 4. juli 2013.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2011/884/EU som fastsetter bestemmelser om særskilt kontroll for ikke-godkjent genmodifisert ris ved import av ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Kina. Vedtaket omfatter ris og produkter som er fremstilt av eller inneholder ris. Vedlegg I til rettsakten lister opp hvilke produkter som er omfattet av reglene.

Bakgrunnen for vedtaket er flere funn av ikke-godkjent genmodifisert ris (flere typer) i ris fra Kina. I tråd med føre-var-prinsippet har Kommisjonen derfor bestemt seg for å sette opp et kontrollregime for utvidet importkontroll av risprodukter fra Kina for å hindre at produkter som inneholder ikke-godkjent genmodifisert ris ikke kommer på markedet i EU.

For Norges del vil bestemmelsene i rettsakten gjelde når Norge er første mottaksstat innen EØS-området for disse forsendelsene.

Vedtak 2013/287/EU gjør en rekke endringer og presiseringer til vedtak 2011/884/EU.

Hovedendringen er en oppdatering av listen i vedlegg I over hvilke produkter som er omfattet av dette kontrollregelverket. Her tas produktet peptoner ut av listen ettersom det ikke er knyttet noen risiko til dette produktet. I tillegg har Kommisjonen tatt inn to grupper med ekstruderte og ekspanderte produkter som inneholder ris. Videre er også en gruppe med sauser og preparater til tillaging av sauser, som inneholder ris, også tatt inn i vedlegget.

Ellers gjøres det en rekke mindre endringer og presiseringer til regelverket:

- private forsendelser til privat bruk er presisert unntatt fra dette kontrollregelverket,

- det er nå mulig å benytte CVED-dokumentet (innførselsdokumentet) gitt i forordning (EF) nr. 136/2004 for melding av produkter som er av animalsk opprinnelse,

- presisering av kravene for utfyllingen av innførselsdokumentene etter at den offentlige kontroll er gjennomført,

- det er videre utdypet om hvilke språk innførselsdokumentene skal skrives på (et av de offisielle språkene i mottaksstaten eller et språk som denne har godkjent),

- det er også gitt overgangsbestemmelser som gjelder frem til 5. august 2013 for de fleste produktene omfattet av vedlegg I. I tillegg er gitt et unntak for produkter omfattet av EU-tollposisjonene 1905 90 60, 1905 90 90 og 2103 90 99, der disse gis fritak fra kravene i artikkel 3 og 4 så lenge prøvetaking og analysering etter art. 5(3) blir gjennomført,

- kravene til prøvemetodikken gitt i vedlegg II er også endret, der henvisningen til CEN-standarden har blitt oppdatert og teksten for gjennomføring av prøvingen er oppdatert.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift 12. januar 2012 nr. 35 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økte kostnader for Mattilsynet i forbindelse med kontrollen, der Mattilsynet vil få et merarbeid i forbindelse med prøvetaking og saksbehandling ved import av de nye produktene som er tatt inn i listen i vedlegg I. 

For næringen vil rettsakten kunne medføre økte kostnader i forbindelse med at næringen skal dekke kostnadene med importkontrollen (prøvetaking, analyseringen og evt. avvising) av de nye produktene som er listet opp i vedlegg I.

De siste årene har det vært en omfattende import av produkter som går under tollposisjonene 19.05.9093, 1905.9098 og 21039099 fra Kina. Det antas at mesteparten av disse produktene ikke inneholder ris og derfor ikke vil omfattes av dette regelverket. Regelverket fremstår ikke som for inngripende i forhold til prinsippene som matloven skal beskytte.


Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten gjør en rekke mindre endringer og presiseringer til vedtak 2011/884/EU. Disse endringene vurderes som hensiktsmessige og bidrar til å forenkle og tydeliggjøre innholdet i rettsakten. Endringen vil også bidra til å rydde opp en svakhet i forhold til hvilke innførselsdokumenter som skal brukes ved import av de regulerte produktene.
Fjerningen av peptoner fra listen over hvilke produkter som skal være gjenstand for kontroll etter dette regelverket er fornuftig ettersom man i prinsippet ikke vil finne ris i disse stoffene. Innføringen av de to gruppene med ekstruderte og ekspanderte produkter som inneholder ris fremstår som riktig da disse produktene kan inneholde risprodukter og dermed utgjøre en risiko i forhold til GMO-problematikken. Det samme gjelder for gruppen med sauser og preparater for tillaging av sauser, der risikoen for at de inneholder GMO-ris er tilstede og følgelig må de undersøkes for å være sikker på at de ikke inneholder noe GMO-ris.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/287/EU
Celexnr.: 32013D0287

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 04.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen