Forordning 428/2013 - Om reiseplaner

Forordning (EU) nr. 428/2013 som endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 så langt det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr. 1 og erstatter forordning (EF) nr. 929/2010...

Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2013 of 8 May 2013amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1) and repealing Regulation (EU) No 929/2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av kommisjonen den 8. mai 2013 og publisert i «Official Journal of the European Union» den 9. mai 2013 med referanse L 127/23.

Forordning (EU) nr. 428/2013 endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 og erstatter forordning (EU) nr. 929/2010.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Forordningen fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marsjhastighet og marsjhøyde.

Forordning (EU) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av henvisningene til disse. Dette ble gjort første gang gjennom forordning (EU) nr. 929/2010, og nå igjen gjennom forordning (EU) nr. 428/2013.

Formålet med forordning (EU) nr. 428/2013 er å foreta endringer i henvisningene slik at de blir i samsvar med ICAOs «Flight Plan 2012». Dette vil sikre at medlemsstatene oppfyller sine forpliktelser ovenfor ICAO.

ICAOs «Flight Plan 2012» ble vedtatt den 15. november 2012, men først publisert 30. desember 2012.

Forordning 428/2013 er gitt tilbakevirkende kraft slik at kravene gjelder fra 15. november 2012. I Norge vil forordningen uansett først gjelde fra det tidspunkt rettsakten blir gjennomført i norsk rett.

Merknader:

Forordningen er hjemlet i basisforordning (EF) nr. 552/2004 artikkel 3 nr. 5.

Avinor har allerede oppdatert sine systemer slik at de er i samsvar med «Flight Plan 2012». Oppdateringene ble foretatt før den 15. november 2012 i tråd med virkningstidspunktet for "Flight Plan 2012" og forordningen. Avinor vil ikke påføres noen kostnader ved at forordningen gjennomføres i Norge.

Også andre luftfartsaktørerer oppfyller kravene til «Flight Plan 2012», og vil ikke påføres noen kostnader ved gjennomføringen av dette regelverket.

Forordningen vil heller ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre myndigheter.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Forordning (EU) nr. 428/2013 ble i "forskrift 14. februar 2014 nr. 123 om endring i  forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrfikkstyring" gjennomført i norsk rett.

Sakkyndig instansers merknader:

Ettersom Avinor og luftfartsmarkedet for øvrig er i samsvar med «Flight Plan 2012», mener Luftfartstilsynet at en nasjonal høring vil være «åpenbart unødvendig», jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)428
Rettsaktnr.: 428/2013
Basis rettsaktnr.: 552/2004
Celexnr.: 32013D0428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2013
Frist returnering standardskjema: 26.06.2013
Dato returnert standardskjema: 31.12.1899
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 204/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker