Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013 av 20. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland og om unntak fra forordning (EF) nr. ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 586/2013 of 20 June 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries and derogating from Regul...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2013

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører oppdateringer i vedlegg III og IV, i tillegg til et nytt krav til kontrollorgan og myndigheter om å publisere anerkjent økologistandard og kontrolltiltak. Forordning (EU) nr. 586/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

 • Ekvivalensstatus for Tunisia utvides med ett år, og fram til 30. juni 2014.
 • Ekvivalensstatus for Japan utvides for en uspesifisert periode.
 • Ekvivalensstatus for Sveits utvides til å inkludere vin produsert i Sveits som produktkategori.
 • Klargjøring av ekvivalensstatus for USA, om at importerte økologiske produkter må være prosessert eller pakket i USA i henhold til amerikansk lovverk.
 • Vedlegg IV endres og nye kontrollorgan og myndigheter inkluderes.
 • Ny årlig tidsfrist den 30. september for søknad om nye anerkjente kontrollorgan eller kontrollmyndigheter. I tillegg til ny årlig tidsfrist 28. februar for innsending av årlig rapport. (Gjeldende fra 1.1.2014).
 • Nytt krav til kontrollorgan og kontrollmyndigheter om å publisere på internett anerkjent økologistandard og kontrolltiltak som benyttes (gjeldende fra 1.7.2015). Internettadressen skal være tilgjengelig i vedlegg IV.
 • Gjennomfører unntak, og utsettelse på en måned til 30.04.2013, for innsending av den årlige rapporten for kontrollorgan og myndigheter i vedlegg IV. Unntagelser gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med den 31.03.2013. Årsaken er at det har vært tekniske problemer i elektronisk overføringssystem.

  Merknader
  Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 586/2013 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.  

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 586/2013
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32013R0586

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2013
Høringsfrist: 01.01.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen