Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 567/2013 av 18. juni 2013 om endringer til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende import av økologiske produkter fra tredjeland...

Commission Implementing Regulation (EU) No 567/2013 of 18 June 2013 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2013

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjør korrigeringer i tidligere endringsforordninger (forordning (EU) nr. 508/2012 og (EU) nr. 125/2013) til forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Rettsakten korrigerer feil angitte internettadresser for noen av kontrollorganene for enkelte tredjeland som står oppført i vedlegg III. I tillegg er det oppretting av feil angitte produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter som står oppført i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter etter ekvivalensprinsippet. Forordning (EU) nr. 567/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

  • Rettsakten retter feil i internettadresser for noen av kontrollorganene for enkelte ekvivalente tredjeland i vedlegg III, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012. 
  • Rettsakten retter feil i produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter i vedlegg IV, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013.
  • Rettsakten retter feil i internettadresse for ett kontrollorgan som er angitt i vedlegg III og IV.Av hensyn til rettssikkerheten blir rettelser i denne rettsakten, som følge av feil i henholdsvis forordning (EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013, gjort gjeldende tilbake til implementeringsdato for de nevnte forordningene.

Merknader

Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 567/2013 innebærer korrigering av tidligere endringsforordninger til forordning (EF) nr. 1235/2008. Endringene vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 567/2013
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32013R0567

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2013
Høringsfrist: 01.01.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen