Kommisjonsforordning (EU) nr. 509/2013 av 3. juni 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av visse tilsetningsstoffer i enkelte alkoholholdige drikker...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 509/2013 av 3. juni 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av visse tilsetningsstoffer i enkelte alkoholholdige drikker...

Commission Regulation (EU) No 509/2013 of 3 June 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of several additives in certain alcoholic beverages...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til visse næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Saken gjelder plassering av polske vinprodukter i matvarekategori 14, Drikker. Endringen skjer på bakgrunn av en søknad fra National Council of Viticulture and Mederay of Poland. Polsk forordning om vin inneholder visse alkoholholdige drikker som er laget, eller delvis laget, av andre frukter enn vindruer. Disse produktene er derfor ikke i henhold til definisjonen av vin i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en felles organisasjon av jordbruksmarkedene og om særlige bestemmelser av visse jordbruksprodukter. Aromatiserte vinprodukter i polsk forordning er heller ikke dekket av Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 om aromatiserte viner, aromatiserte vannbaserte drikker og aromatiserte vinprodukter. Polen har bedt om endringer i matvarekategori 14, slik at deres vinprodukter lettere kan plasseres i de riktige undergruppene. Endringen berører matvarekategoriene 14.2.4 Fruktvin og made wine  og 14.2.8 Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %.Fordi endringen i unionslisten ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA. 

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU 24. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Saken er tilknyttet 0 vedlegg.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 509/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0509

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.08.2013
Høringsfrist: 27.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker