Animalske biprodukter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 294/2013 av 14. mars 2013 som endrer og korrigerer forordning (EU) nr. 142/2011 som implementerer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om helseregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet til komsum og...

Commission Implementing Regulation (EU) No 294/2013 of 14 March 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products not intended for human consumptio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn:

Forordning (EU) nr. 294/2013 inneholder presiseringer og endringer i forordning (EU) nr. 142/2011, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009. Gjennomføringsforordningen, (EU) nr. 142/2011, har vært gjeldende i EU i snart to år, og det har vist seg behov for oppdateringer. Noen endringer er fastsatt i rettsakter fra 2012, men ingen av de nevnte forordningene er foreløpig gjort gjeldende i norsk rett.

Konkrete endringer i forordning (EU) nr. 142/2011:

I artikkel 3 om sluttpunkt for avledede biprodukter, som kan omsettes uten restriksjoner, er et nytt produkt tilføyd: Oljekjemiske produkter, som er avledet fra utsmeltet fett, når produktet fyller visse krav. Det gjelder biprodukter av kategori 1-materiale, og vurderingen bygger på en fareanalyse for spredning av TSE. Vedlegg XIV og XV er endret tilsvarende disse bestemmelsene (se senere).

I artikkel 13 om spesielle fôringsregler for dyr som ikke inngår i næringsmiddelkjeden, er sirkusdyr tilføyd i avsnitt 1. De kan nå fôres med kategori 2-materiale på visse betingelser. Tilsvarende endring i avsnitt 2 i artikkelen, viser at sirkusdyr også kan fôres med kategori 3-materiale.

I artikkel 15 om spesielle regler for innsamling og avhending er det innledningsvis opplistet henvisninger til metoder for avhending gjengitt i artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Det er en forglemmelse som er tatt inn.  Den sier at bier og bie-biprodukter kan brennes eller graves ned på stedet, dersom medlemsstatene godkjenner det.

I artikkel 36(3) forlenges en overgansgsperiode fra 31.12.2012 til 31.12 2014. Den gjelder tida der medlemsstatene kan godkjenne innsamling, transport og avhending av små mengder kategori 3-materiale av animalsk opphav eller tidligere næringsmidler som inneholder animalske råvarer, på andre måter.

I vedlegg I er definisjon 19. Kjæledyrfôr og 23 Råtnerest presisert. Kjæledyrfôr er annet fôr enn det som er definert i forordningens artikkel 24(2). Råtnerest omfatter både væskefraksjonen og den faste resten som oppstår. I vedlegg IV, kapittel IV Alternative behandlingsmetoder, seksjon 3 pkt. om avhending og bruk av avledede produkter, er det gitt en del presiseringer. Det åpnes for større bruk av materialer fra biodieselproduksjon. Kaliumsulfat kan nå også spres direkte på jorder. Glycerol framstilt fra kategori 1- og 2-materiale, behandlet etter metode 1, kan brukes til teknisk bruk eller til å fjerne nitrater i drikkevannsanlegg. Glycerol kan fortsatt brukes i biogassanlegg, og det åpnes for at råtneresten kan spres på jorder, dersom myndighetene tillater det. Glycerol fra kategori 3-materiale kan brukes til teknisk bruk, i biogass anlegg og råtneresten kan spres på jorder. Glycerol fra kategori 3-materiale til fôr kan ikke lenger lages av biprodukter nevnt i forordning (EF) nr. 1069/2009 art. 10 (n) og (o), dvs. huder, skinn o.l. I vedlegg V, seksjon 1 om biogassanlegg, pkt. 2 kan det gis unntak fra kravet om å ha en hygieniserings-/pasteuriseringsenhet på anlegg som behandler visse animalske biprodukter som kan spres direkte på jorder jf forordning (EF) nr. 1069/2009 artikkel 13(f), dvs husdyrgjødsel, innhold i fordøyelseskanal, melk og råmelk.

I vedlegg VI kapittel II om spesielle fôringsregler er det gjort en tilføyelse om at bestemmelsene også gjelder sirkusdyr, jf endringen i artikkel 13.

I vedlegg VIII om merking, er det nytt at husdyrgjødsel av kategori 2-materiale som er behandlet etter metoder i vedlegg XI kapittel I, seksjon 2 (b) og 2 (c), skal angis som "prosessert husdyrgjødsel" ved merking. Dette begrunnes med hensynet til klare begrep ved omsetning av husdyrgjødsel. I samme vedlegg er et nytt kapittel VI Transport av døde dyr, tatt inn. Døde kjæledyr kan sendes til kremasjon mellom naboland med felles grense. De skal ikke meldes i TRACES meldsystem, men det skal foreligge en bilateral avtale mellom avsender- og mottakerland.

I vedlegg X om unntak for omsetning av melk som er behandlet i tråd med nasjonale standarder, er det i presisert at bestemmelsene også gjelder melkebaserte produkter eller produkter avledet av melk. I samme vedlegg er seksjon 10 Spesielle krav til fôring av andre husdyr enn pelsdyr med visse kategori 3-materiale, endret. Det understrekes at produktene skal ha sitt opphav i EU-stater, og da kan de omsettes som husdyrfôr uten videre behandling. Det gjelder bare dersom de er sammensatt av eller består av et eller flere av kategori 3-materialer som er listet opp i artikkel 10(f) i forordning (EF) nr. 1069/2009.

I vedlegg XIII er det i kapittel VI om jakttroféer og andre preparater fra dyr, presisert at visse produkter kan omsettes fritt dersom de er framstilt på en trygg måte. Det er nytt at det også gjelder preparater til naturhistorisk eller vitenskapelig framvising på visse betingelser. Likeså gjelder det behandlede DNA-preparater til bruk i biodiversitetsstudier, økologiske studier eller til medisinsk og veterinærmedisinsk forskning. I kapittel XI i samme vedlegg, om krav til fettderivater, er det føyd til et sluttpunkt for produkter avledet fra utsmeltet fett av kategori 1- og 2-materiale. Produktene kan omsettes fritt dersom de ikke skal brukes til fôr, kosmetikk eller medisinske produkter. Produkter fra kategori 1 kan heller ikke brukes som gjødsel eller jordforbedringsmidler.

I vedlegg XIV om import, eksport og transitt, er det gjort flere endringer. I de innledende tekstene er det bare en ny systematisering av tidligere krav.

Tabellen, som viser hvilke produkter, importbetingelser og hvilke tredjelandslister som kommer til anvendelse, har noen endringer, som følge av det foregående. Det gjelder:

    Innvoller fra fjørfe kan brukes som smaksforsterkere i kjæledyrfôr, animalske biprodukter til kjæledyrfôr, unntatt som rått fôr utvidesmed nye råvarer og animalsk biprodukter fra kategori 3-materiale, brukt som rått kjæledyrfôr. Sistnevnte kan i tillegg til tidligere tredjelandsliste, også innføres fra land som er listeført iflg. forordning (EF) nr. 798/2008, vedlegg II. Den omfatter stater det importeres ferskt fjørfekjøtt fra, og gjelder for de samme artene både til mat og fôr. Hvilke kategori 3-materialer som kan brukes til pelsdyrfôr, er utvidet til å omfatte det fleste materialer i kategorien.

  Utsmeltet fett brukt til visse formål utenfor fôrkjeden, utvides, og gjelder nå også biprodukter til produksjon av oljekjemiske produkter.

   Fettderivater kan ha opphav i alle kategori 3-materialer listet i artikkel 10 i (EF) nr. 1069/2009, når de skal brukes utenfor fôrkjeden til husdyr, og det er en utvidelse av omfanget. Bruk av fettderivater som husdyrfôr, er noe innskrenket til å bare gjelde for kategori 3-materiale unntatt de i artikkel 10 pkt. (n),(o) og (p).

   Blod som skal benyttes til blodprodukter og videre til avledede produkter, som ikke skal fôres til matproduserende dyr, skal tappes på slakterier myndighetene i landet der slaktingen foregår har godkjent. Det er nytt at veterinær skal være tilstede. Videre er blodplasma tilføyd blant de blodproduktene som omfattes av bestemmelsene.

   Utsmeltet fett, som ikke skal brukes i fôrkjeden eller til kosmetikk eller medisinske produkter, kan importeres på betingelse av at de skal brukes til framstilling av biodiesel og til oljekjemiske produkter.

I vedlegg XV Helsesertifikatmodeller er det foretatt endringer mange av helsesertifikatene, på bakgrunn av endringene i vedleggene til forordning (EU) nr. 142/2011. Det gjelder helsesertifikatene gjengitt i følgende kapitler i vedlegg XV:

- Kapittel 3(B) Prosessert kjæledyrfôr, unntatt kjæledyrfôr på boks, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Tilføyelse i listen over aktuelle råvarer og henvisning til forordning (EF) nr. 605/2010 for behandling av melk eller melkebaserte produkter med pH <6.  - Kapittel 3(D) Rått kjæledyrfôr til direktesalg eller animalske biprodukter som pelsdyrfôr, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Tilføyelse i listen over aktuelle råvarer punkt II.3.2 som konkretiserer hvilke andre animalske biprodukter som kan brukes til pelsdyrfôr og premissene for det.- Kapittel 4(A) Import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien til bruk utenom fôrkjeden, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Godkjenningsmummeret for virksomheten som samlet inn blod skal angis, mens det for blodprodukter er godkjenningsnummeret for produksjonsvirksomheten som skal angis.- Kapittel 4(C) Uprosesserte blodprodukter, unntatt fra dyr i hestefamililen, til framstilling av avledede produkter til bruk utenom fôrkjeden til husdyr, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Hvilke produkter som kan være framstilt eller befinne seg på samme virksomhet som de uprosesserte blodproduktene skal angis. - Kapittel 6(A) Behandlede jakttroféer og andre preparater av fugler og ungulater, som består av bein, horn, høver, klauver, takker, tenner, huder og skinn, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU: Pkt. II.3 i tilsvarende vedlegg og kapittel i gjeldende forordning (EU) nr. 142/2011 er tatt ut. Dette er dekket av annet regelverk.   - Kapitel 8 Animalske biprodukter som skal brukes til formål utenom fôrkjeden eller til vareprøver, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: For opphavsstedet til produktene er det tilføyd at de kan være framstilt i eksportlandet, i territorier eller deler av territorier i det landet og navnet på området føyes inn. Listen over animalske biprodukter, som kapitlet angår, er utvidet. - Kapittel 10(B) Utsmeltet fett som ikke er tenkt til konsum, men brukt til visse formål utenom fôrkjeden, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Det er gjort presisering i henvisning til artikkel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for materiale som skal brukes til fornybart drivstoff. Likeså en presisering om at helsesertifikatet gjelder produkter til andre formål enn kosmetisk, farmasøytisk eller medisinsk anvendelse.- Kapittel 11 Gelatin og kollagen som ikke er tenkt til konsum, men brukt som fôrmiddel eller til formål utenom fôrkjeden, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: Ved angivelser av begrepet "gelatin" i tilsvarende vedlegg og kapittel til forordning (EU) nr. 142/2011 er det gjennomgående brukt begrepet "gelatin/kollagen". - Kapittel 14 (A) Fettderivater som ikke er tenkt til konsum, men brukt utenom fôrkjeden, til forsendelse til eller som skal transitteres i EU/EØS: I pkt II.4.1 er det tilføyd spesifisering av kategori 1-materiale, og nevnt er SRM og hele eller deler av kropper fra døde dyr som inneholder SRM når det avhendes.Det er i ettertid gitt opplysninger om en skrivefeil i helsesertifikatene presentert i forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XV kapitlene 3B, 3D og 8. Dette er rettet opp i angjeldende sertifikater.

I vedlegg XVI om offentlig kontroll er det gjort endringer i kapitlet om kontroll med fôring med kategori 1-materiale til ville dyr og visse dyr i dyrehager. Det innebærer at mydighetene skal overvåke helsestatus til husdyr i områder der det fôres kategori 1-materiale til åtselfugler og ville dyr som ikke fôres på fôringsstasjoner og/eller til dyr i dyrehager. Det skal gjennomføres nødvendig TSE-overvåking med prøvetaking og laboratorietesting for TSE. Prøvene skal omfatte mistenkelige dyr og eldre avlsdyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i den kommende forskriften om animalske biprodukter som ikke er beregenet på konsum. Forskriften vil implementere forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, begge med senere endringer. Forskriften er ennå ikke fastsatt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Mattilsynet: Forordning (EU) nr. 294/2013 gir i flere tilfelle myndighetene valgmuligheter til å godkjenne metoder, bruk av råvarer m.v. Kontrolloppgaver knyttet til merking og bruk av animalske biprodukter til ulike formål, kan øke noe, dersom slike produkter blir framstilt eller tatt i bruk i Norge. Omfanget er vanskelig å tallfeste, da dette vil avgjøres av den enkelte virksomheten ut fra økonomiske og praktiske forhold hos dem og av markedet for ulike produkter.For virksomhetene: En klargjøring av begrep, tydeligere krav og mer presise helsesertifikater gjør dem lettere å forstå. Muligheter for flere anvendelser av visse produkter enn før, fører til at ressurser i større grad kan utnyttes. Det forutsetter imidlertid at virksomhetene har utstyr og kunnskap til å utnytte mulighetene og at de ser lønnsomhet i det. Det er gitt flere presiseringer om bruk av animalske biprodukter. Noen er utvidet, og de gjelder stort sett bruk til anvendelse utenfor fôrkjeden. Til bruk som fôr, er det både foretatt visse lempinger og noen begrensninger. Dette er bestemmelser som den enkelte virksomheten må sette seg inn, og omfanget vil variere med hvilke(n) aktivitet virksomheten har.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har valgt seks ukers høringsfrist og ikke tre måneder, som vanlig for slike rettsakter. Det er ønskelig at forordning (EU) nr. 294/2013 kan tas inn i EØS-avtalen så snart som mulig etter at forordningene (EF) nr. 1069/2009 og (EU) nr. 142/2011 er implementert. Forordning (EU) nr. 294/2013 endrer forordning (EU) nr. 142/2011. Den presiserer og forenkler regelverket på flere områder, og gjør det klarere for alle å forholde seg til. Konkretisering av opplysninger i helsesertifikatene fører til at de blir enklere og fylle ut, og de vil bli mer enhetlig uavhengig av personer og stater som fyller dem ut.

Mattilsynet har vurdert behovet for tilpasningstekst til overgangsordnigen i artikkel 2. Det ville vært ønskelig med tilsvarende overgangsordning som EU har, men Mattilsynet anser mulighten for å få aksept for det som liten. Departementene bør likevel vurdere om det er mulig å fremme en tilpasningstekst. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 294/2013
Basis rettsaktnr.: 1069/2009
Celexnr.: 32013R0294

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.05.2013
Frist returnering standardskjema: 02.07.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 198/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.12.2013
Høringsfrist: 31.01.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker