Økologi - Import fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 125/2013 av 13. februar 2013 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland...

Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2013

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 125/2013 endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til fororordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Det er gjort endringer i flere bestemmelser som gjelder import fra tredjeland av ekvivalente produkter. Formålet med endringene er blant annet å styrke samarbeidet med godkjente tredjeland samt å tydeliggjøre hvilke følger uregelmessigheter og overtredelser skal medføre. Følgene av uregelmessigheter og overtredelser er tydeliggjort gjennom endringer i ulike bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008 slik at disse viser  til bestemmelser som regulerer dette forholdet i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll. Videre er det gjort endringer slik at det reguleres hvilke opplysninger om uregelmessigheter som skal utveksles mellom Kommisjonen, medlemslandene og godkjente tredjelands kompetente myndigheter, godkjente kontrollmyndigheter eller godkjente kontrollorganer. Det er også gjort enkelte andre endringer.

Forordning (EU) nr. 125/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

  • Artikkel 8 nr. 3: Det er fastsatt en ny bestemmelse om at eksperter fra tredjeland kan bli bedt om å delta som observatører i kontroller på stedet i tredjeland som søker om anerkjennelse eller som er blitt anerkjente som land som har ekvivalente ordninger.  
  • artikkel 13 nr. 4, ny bokstav c): Det er fastsatt en ny bestemmelse om kontrollattesten som skal utstedes før produkter som importeres som ekvivalente kan omsettes i Fellesskapet ved import fra land som anerkjente tredjeland har anerkjent som ekvivalente.
  • artikkel 15 nr. 2 og nye numre 3 og 4: Det er fastsatt nye bestemmelser som gjentar de bestemmelser som følger av forordning (EF) nr. 889/2008 om henholdsvis importørens, medlemslandets eller tredjelandets kontrollmyndighet -eller organs plikter ved mistanke om uregelmessigheter eller overtredelser ved import fra tredjeland anerkjent etter ekvivalensreglene.
  • artikkel 19 ny nr. 2:  Det er fastsatt en ny bestemmelse om medlemslandenes plikt til innen 15 dager å varsle øvrige medlemsland om Kommisjonen om importtillatelser etter artikkel 19
  • vedlegg III  inneholder en liste over tredjeland som har produksjonssystemer og kontrollordninger som er anerkjente som ekvivalente med dem som følger av forordning (EF) nr. 834/2007. Det er fastsatt endringer i opplysningene om ekvivalensanerkjennelsene for henholdsvis India og Japan
  • vedlegg IV  inneholder en liste over kontrollmyndigheter og organer som er kompetente til å føre kontroll og utstede attester i tredjeland om ekvivalens. Det er fastsatt endringer i vedlegget.

Merknader

Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Flere av endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 125/2013 innebærer klargjøringer og presiseringer i forordning (EF) nr. 1235/2008. Heller ikke de materialle endringene som gjøres, vurderes å ville medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 125/2013
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32013R0125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2013
Frist returnering standardskjema: 05.04.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2013
Høringsfrist: 01.10.2013
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen