Overvåking - LULUCF

Europaparlaments og rådsbeslutning om overvåkingsregler og handlingsplaner for klimagassutslipp fra aktiviteter knyttet til arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk...

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 21. mai 2013.

Sammendrag av innhold

Forslaget gjelder nye regler for overvåking og beregning av klimagassutslipp fra arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk. Rettsakten gjelder bokføring av utslipp på statlig nivå, og henvender seg således til medlemsstatene uten å skape forpliktelser for private parter.  


Merknader
Tidligere EU-rettsakter om overvåking av klimagassutslipp på statlig nivå har vært holdt utenfor EØS-avtalen med henvisning til at Norge er egen part til Kyotoprotokollen. Rettsakten relaterer seg for øvrig til skog som hører til landbrukssektoren, en sektor som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Videre er forslaget ikke merket "Text with EEA Relevance", noe som indikerer at Kommisjonens vurderer at rettsakten ikke trenger å innlemmes i EØS-avtalen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljøsaker 19. juni 2013 der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke EØS-relevant.

Vurdering

Rettsakten vurderes å falle utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, og foreslås derfor holdt utenfor EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2012)093
Rettsaktnr.: 0529/2013/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0529

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen