Auksjonsforordningen - tysk plattform

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013 av 13. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter i henhold til direktiv 2003/87/EF, vedrørende opplistingen av en tysk auksjonsplattform...

COMMISSION REGULATION (EU) No 1143/2013 of 13 November 2013 amending Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC in particular to list an auction platform to be appointed by Germa...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. november 2013. 

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning 102/2014. 

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 8-1. 

Sammendrag av innhold

I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 13. november 2013 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen tysk auksjonsplattform, hvor det avklares at det er European Energy Exchange (EEX) som skal gjennomføre auksjonene.

I forordningen gis det i tillegg noen tekniske justeringer av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010) basert på erfaringene så langt. Dette gjelder blant annet hva som skal gjøres med kvoter som i tilfellet kansellerte auksjoner ikke auksjoneres som planlagt. Når det gjelder kvoter til stasjonære virksomheter foreskriver rettsakten at kvoter som ikke auksjoneres i en kansellert auksjon skal spres utover kommende auksjoner tilsvarende fire ganger så mange auksjoner som ble kansellert. Dersom tre auksjoner etter hverandre blir kansellert, skal de ikke-auksjonerte kvotene dermed spres utover de 12 neste auksjonenene. For kvoter til luftfartsvirksomhetene er regelen tilsvarende, men kvotene skal spres utover kommende auksjoner tilsvarende dobbelt så mange auksjoner som ble kansellert. Rettsakten foreskriver videre at kvotene som skal auksjoneres skal fordeles jevnt utover året, med unntak for august, hvor det bare skal auksjoneres halvparten så mange kvoter som i andre måneder. 

Merknader

Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen tysk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. De øvrige tekniske justeringene i auksjonsforordningen vil heller ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. At kvoter som ikke ble auksjonert som planlagt spres over et større antall fremtidige auksjoner kan tvert i mot bidra til å spre prisrisikoen, noe som vil være gunstig for statens inntekter fra auksjonering av klimakvoter.

Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom en henvisning i klimakvoteforskriftens § 8-1.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1143/2013
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32013R1143

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2013
Frist returnering standardskjema: 10.01.2014
Dato returnert standardskjema: 06.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2014
Høringsfrist: 01.09.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 17.09.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.09.2014

Lenker