Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GBER - nye kategorier

Kommisjonsforordning som erklærer enkelte kategorier forenlige med det interne markedet i anvedelsen av art. 107 og 108 av traktaten...

Commission Regulation declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (GBER II)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2013

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har kommet med utkast til nye kategorier. Denne ble sendt ut til Spesialutvalget på høring. Kommisjonen avholdt møte i den rådgivende komité 5. september 2013. Kommisjonen tar sikte på ta inn de nye kategoriene i det neste utkastet til nytt gruppeunntak. Dette utkastet er ventet før utgangen av 2013. Det er ventet at det nye gruppeunntaket, inkludert de nye kategoriene, vil bli vedtatt i løpet av våren 2014.

Bakgrunn

Kommisjonen har foreslått at regelverket for offentlig støtte skal moderniseres, jf. Kommisjonens meddelelse 8. mai 2012 (KOM 2012/209).
Hovedformålene med revisjonen er å:
    •      Fremme vekst og konkurranse i det indre marked;  
    •      Fokusere på saker der offentlig støtte vil ha størst innflytelse på det indre marked;
    •      Oppnå strømlinjeformede bestemmelser og raskere avgjørelser  I den forbindelse ønsker Kommisjonen å revidere det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (heretter “gruppeunntaket”). 

Sammendrag av innhold

22. juli 2013 vedtok Rådet endringer i hjemmelsforordningen (Rådsforordning 994/98) som gir Kommisjonen hjemmel til å vedta et alminnelig gruppeunntak for støtte[1]. Endringene utvider betydelig hvilke sektorer gruppeunntaket kan omfatte.  Etter vedtagelsen av hjemmelsforordningen sendte Kommisjonen på høring et utkast til nye kategorier av støtte som kan gruppeunntas. Forslaget reflekterer de sektorene Kommisjonen i dag mener de har tilstrekkelig erfaring med å kunne unnta på et generelt grunnlag fra notifikasjonsplikten for offentlig støtte. Kommisjonen har signalisert at ytterligere utvidelser av gruppeunntaket vil skje når Kommisjonen har nødvendig erfaring. Kommisjonen foreslår å utvide gruppeunntaket på følgende områder:

  • Naturkatastrofer;       
  • Støtte til transport for beboere i avsidesliggende regioner, når støtten har en sosial karakter;        
  • Visse former for bredbåndsinfrastruktur;        
  • Innovasjon;
  • Kultur og kulturvern;       
  • Idrettsinfrastruktur og multifunksjonelle arenaer. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for offentlig støtte har vært løpende informert om arbeidet med revisjonen av gruppeunntaket. Utkast til nye kategorier har vært diskutert i Spesialutvalget i forbindelse med Kommisjonens høring. Referansegruppen for offentlig støtte har også vært informert om Kommisjonens forslag. Se link til Kommisjonens utkast: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_second_gber/index_en.html

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:EN:PDF

Vurdering

Den foreløpige norske holdningen er at vi er positive til det nye utkastet. Det at flere sektorer faller inn under gruppeunntaket vil gjøre at handlingsrommet under støttereglene blir utvidet og at mer støtte kan tildeles under forenklet prosedyre. En ensartet håndheving av statsstøttereglene i hele EØS-området er viktig for å sikre like konkurranseforhold mellom foretak i EFTA-landene og EU-landene. Det er derfor viktig at den nye forordningen raskt blir tatt in i EØS-avtalen slik at EØS EFTA-landene fortsatt kan bruke gruppeunntaket.

Andre opplysninger

Rettslige konsekvenser for Norge når forordningen revideres 

Dagens forordning om gruppeunntatt støtte er innlemmet i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt 14. november 2008 nr 1213 § 1. Når det foreligger en ny forordning om gruppeunntatt støtte, må denne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved å endre i den ovenfornevnte forskriften.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen