Såvarer - sortskjennetegn

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/57/EU av 20. november 2013 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF når det gjelder kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og mi...

Commission Implementing Directive 2013/57/EU of 20 November 2013 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse ved DUS-testing (nyhetsprøving) av nye plantesorter av henholdsvis jordbruksvekster og grønnsaker. DUS-testing av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs myndighetsorgan for sortsgodkjenning (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av vedlegg til rettsaktene. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser. De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF og 2003/91/EF gjelder endret vedleggsoppføring, og tildels nye versjoner av retningslinjer, for en rekke arter av både jord- og hagebruksvekster. Vedleggene gir da oversikt over hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av henholdsvis CPVO eller UPOV. 


Merknader

Nyhetsprøving av nye plantesorter i Norge har de senere år bare vært utført for hvete, bygg og havre. Dette har vært utført av Mattilsynet. De respektive retningslinjer fra CPVO har da vært fulgt. For øvrige arter av jordbruksvekster og for grønnsaksvekster har nyhetsprøving av nye sorter vært kjøpt i andre land som da utfører disse også etter retningslinjer fra CPVO/UPOV. Fra og med 2013 er det besluttet at nyhetsprøving også av hvete, bygg og havre skal utføres utenfor Norge, dvs. i Finland. Pågående nyhetsprøvinger vil imidlertid bli sluttført i Norge i løpet av dette året. Dette innebærer at endringene i direktiv 2013/57/EU ikke får noen betydning direkte i Norge. For norske sortseiere av nye sorter av hvete, havre eller bygg blir de nye retningslinjene fulgt ved nyhetsprøvingen av disse sortene i Finland. 

Rettslige konsekvenser:

Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring i forskriften utover endring av EØS-henvisningsfeltet.  

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for verken Mattilsynet eller andre aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/57/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L0057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2013
Frist returnering standardskjema: 06.01.2014
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker