AI - Italia

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/453/EU av 11. september 2013 om endring av gjennomføringsvedtak 2013/443/EU når det gjelder visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H7N7 i Italia...

Commission Implementing Decision of 11 September 2013 amending Implementing Decision 2013/443/EU concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H7N7 in Italy...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten retter seg bare til Italia

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en følge av et utbrudd av høypatogen aviær influensa av typen H7N7 i Italia.

Rettsakten endrer kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/443/EU av 27. august 2013 om beskyttelsestiltak og overvåkingssoner etter funn av sykdommen på flere bedrifter i Italia. Det er funnet ytterligere utbrudd av sykdommen i Italia etter dette, og det første vedtaket er derfor oppdatert, slik at det omfatter alle områder hvor det er utbrudd av sykdommen.

Italia iverksatte straks tiltak i henhold til direktivet om aviær influensa (direktiv 2005/94/EF), noe som innebærer at risiko- og observasjonssoner ble opprettet rundt utbruddsstedene. kommissjonsvedtak 2013/453/EU fastslår at Italia skal sørge for at risiko- og observasjonssonene fastsatt i henhold til direktivet om aviær influensa overholdes. Målet med vedtaket er å unngå at tredjeland lager unødige handelsrestriksjoner mot hele EU-land på grunn av utbruddet, og å forhindre unødige handelshindringer innad i EØS-området.

Rettsakten retter seg kun mot Italia og krever ikke gjennomføring i norsk rett. I tilfelle det skulle oppstå et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil direktiv 2005/94/EF angi hvilke tiltak som skal gjennomføres. Direktivet er implementert i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/453/EU
Celexnr.: 32013D0453

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen