Biocid/kategorier

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012...

Commission Implementing Regulation (EU) No 354/2013 of 18 April 2013 on changes of biocidal products authorised in accordance with Regulation (EU) No 528/2012...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 354/2013 ble vedtatt 18. april 2013. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i møter for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 erstattet biociddirektivet (98/8/EF). Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet. Det vedtas også forordninger for å få til en god og smidig overgang fra direktiv 98/8/EF til forordning (EU) nr. 528/2012.

Forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder også flere henvisninger til at det er behov for utdypende regelverk og veiledninger. Forordning (EU) nr. 354/2013 er en slik type forordning. Gjennom denne forordningen gis det bestemmelser som skal harmonisere hvordan søknader om endringer i godkjenninger som er gitt nasjonalt, ved gjensidige godkjenninger og ved EU-godkjenninger skal kategoriseres, søkes og behandles.

Foreslåtte endringer av biocidprodukter klassifiseres i ulike kategorier idet det tas høyde for i hvilket omfang de krever en revurdering dels av risiko for helse og miljø, dels av effektiviteten ved biocidproduktet eller familien av biocidprodukter. Det fastsettes kriterier for klassifisering av produktendringene i en av kategoriene som omtales i forordning 528/2012 artikkel 50 punkt 3 (en endring av en eksisterende godkjenning skal falle inn under en av følgende kategorier av endring: administrativ endring, mindre endring eller større endring). Produktendringene skal klassifiseres i henhold til de kriterier som er nedfelt i vedlegget til forordning 354/2013. Det er administrative og mindre endringer som spesifiseres. Ved større endringer henvises det til hovedforordningen og den definisjon av biocidprodukt.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr.548 om biocider (biocidforskriften).  Forordning 354/2013 er gjennomført i norsk rett ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 354/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenserutover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er ellers svært viktig at Norge får et tilsvarende regelverk på området. Det er særlig viktig for berørt norsk industri å få tilsvarende rammebetingelser som EU-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0354/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32013R0354

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.09.2013
Frist returnering standardskjema: 28.10.2013
Dato returnert standardskjema: 13.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 44/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2013
Høringsfrist: 31.08.2013
Frist for gjennomføring: 01.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.07.2014

Lenker