Bruk av søtstoffer i frukt- eller grønnsakspålegg

Kommisjonsforordning (EU) nr. 913/2013 av 23 september 2013 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av søtstoffer i visse smørbare frukt- eller grønnsakspålegg ...

Commission Regulation (EU) No 913/2013 of 23 September 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in certain fruit or vegetable spreads...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23. september 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff  i smørbare produkter av frukt eller grønnsaker. Søtstoffene acesulfam K (E 950), syklamsyre og dens natrium- og kalsiumsalter (E 952), sakkarin og dets natrium- og kalsiumsalter (E 954), sukralose (E 955), neohesperidine DC (E 959) og steviolglykosid (E 960) er godkjent brukt i matvarekategorien 4.2.5.1 syltetøy ekstra og gelé, som definert i direktiv 2001/113/EF og matvarekategorien 4.2.5.2 syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè, som definert i direktiv 2001/113/EF.I matvarekategorien 04.2.5.3 «andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» har godkjenning vært begrenset til «bare smørepålegg på basis av tørket frukt, med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker. Rettsakten endrer bruken av disse søtstoffene til å gjelde «Bare energiredusert frukt- eller grønnsaksmørepålegg og smørepålegg på basis av tørket frukt med redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker». Søtstoffene er godkjent i syltetøy, gelé og marmelade, og vil ikke gi økt eksponering eller overskridelse av ADI i  frukt eller grønnsakssmørepålegg  ettersom denne matvarekategorien ansees som et alternativ til syltetøy, gelé og marmelade. Derfor har ikke  European Food Safety Authority (EFSA)   blitt bedt om å vurdere endringen.Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 23. September 2013, dvs. 13. oktober 2013.

Merknader
 

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Godkjenningen av søtstoffene sidestiller reguleringen av søtstoff i smørbare pålegg av frukt eller grønnsaker i matvarekategorien 04.2.5.3 «andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker» med reguleringen av søtstoff i matvarekategoriene for syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè.

Mattilsynet mener at denne utvidede bruken av søtstoff ikke fører til en helsemessig risiko, og energireduserte alternative produkter kan være til fordel for forbruker, og det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn. Flere alternative søtstoffer gir næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at denne  godkjenningen av nevnte søtstoffer sidestiller reguleringen av søtstoff i smørbare pålegg av frukt eller grønnsaker med reguleringen av søtstoff i matvarekategoriene for syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepurè,  og som fører til alternative energireduserte produkt i matvarekategorien. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 913/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0913

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2013
Frist returnering standardskjema: 21.11.2013
Dato returnert standardskjema: 14.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2013
Høringsfrist: 16.12.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker