Endr. av forordning 669/2009 - 4. kv. 2013

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 925/2013 av 25. september 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmid...

Commission Implementing Regulation (EU) No 925/2013 of 25 September 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food o...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 25. september 2013, med ikrafttredelse 1. oktober 2013.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 925/2013 trer i kraft 1. oktober 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:

- Ingen endring.

Ut av listen:

- Vannmelon fra Brasil (salmonella) tas ut av listen.

- Tomater fra Tyrkia (pesticider) tas ut av listen.

Andre endringer:

- Ingen endring.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Norge har de siste årene ikke registrert noen direkteimport av vannmeloner fra Brasil. Hvis det skulle bli noen import av dette produktet vil næringen og Mattilsynet spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll på disse produktene etter 669/2009. Det samme gjelder for tomater fra Tyrkia

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av to produktgrupper fra listen (vannmelon fra Brasil og tomater fra Tyrkia) vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS). Dette vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse i kostnader og arbeid tilknyttet til kontrollen.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 925/2013
Celexnr.: 32013R0925

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen