Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Likeverdige revisortilsyn - 3.land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU av 13. juni 2013 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper og en overgangsperiode for visse tredjel...

Commission Implementing Decision 2013/288/EU of 13 June 2013 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er inntatt i EØS-avtalen.                

Beslutningen er fattet med hjemmel i revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EC) art. 46 (2). Beslutningen endrer kommisjonsbeslutning 2011/30/EU.

Beslutningen innebærer at visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper anses som likeverdig (ekvivalente) med tilsvarende systemer i EU/EØS. Tredjelandene som anses som likeverdige (ekvivalente) er Abu Dhabi, Brasil, Dubai, Guernesey, Indonesia, Isla of Man, Jersey, Malaysia, Taiwan og Thailand. Beslutningen innebærer at revisortilsynsmyndighetene i EU/EØS kan frita revisorer registrert i de opplistede tredjeland fra sitt tilsyn, forutsatt at tilsynet i de aktuelle tredjelandene har utført kvalitetskontroll med disse revisoren i løpet av de siste tre årene.

Beslutningen forlenger også overgangsperioden som ble gitt i Kommisjonsbeslutning 2011/30/EU for tredjeland som har etablert - eller er i prosess med å etablere tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper, men som ikke anses likeverdige med tilsvarende (ekvivalente) systemer i EU/EØS. Overgangsperioden gjelder for tredjelandene Bermuda, Cayman Islands, Egypt, Mauritius, New Zealand, Russland og Turkia. Forlengelsen av overgangsperioden innebærer at revisorer fra nevnte tredjeland kan utøve revisjonsvirksomhet i EU/EØS frem til 31. juli 2015, selv om revisortilsynet i tredjelandene ikke er vurdert som likeverdig. Forutsetningen for å kunne drive revisjonsvirksomhet for revisorer etablert i de nevnte tredjelandene er at disse er registreres hos den aktuelle revisortilsynsmyndigheten i EU/EØS.              

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Registreringen av - og tilsynet med tredjelandsrevisorer er regulert i forskrift. Det antas ikke nødvendig med regelverksendringer i norsk rett for å gjennomføre kommisjonsbeslutningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/288/EU
Basis rettsaktnr.: 2011/30/EU
Celexnr.: 32013D0288

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen