Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - dyrkingskrav ris

Kommisjonsdirektiv 2012/1/EU av 6. januar 2012 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder de vilkår som arten Oryza sativa skal oppfylle...

Commission Implementing Directive 2012/1/EU of 6 January 2012 amending Annex I to Council Directive 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the crop Oryza sativa ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. januar 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter endringer i direktiv 66/402/EØF om omsetning av såkorn med hensyn til nye og endrede grenseverdier for forekomsten av soppen Fusarium fujikuroi ved såvaredyrking av ris. Soppen lar seg ikke bekjempe effektivt med kjemiske plantevernmidler, og det er påvist behov for å innføre et maksimumsnivå for antall infiserte planter i felt. Den tidligere grenseverdien for forekomst av viltvoksende planter, eller avvikende typer, er samtidig senket av samme grunn.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Relevant regelverk i Norge er forskrift 9. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Endring av norsk regelverk, utover tilføyelse i EØS-henvisningsfeltet, er ikke aktuelt fordi rettsakten kun gjør endringer for en art som av klimatiske hensyn ikke er dyrkbar i Norge. Materielle bestemmelser for arten er derfor heller ikke tidligere tatt inn i norsk regelverk. Dette har vært avklart med Landbruks- og matdepartementet. Rettsakten vil bli tatt inn i EØS-avtalen på ordinær måte. Høring av rettsakten anses som unødvendig. 

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av grunn som nevnt ovenfor. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/1/EF
Basis rettsaktnr.: 1966/402/EØF
Celexnr.: 32012L0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2013
Frist returnering standardskjema: 21.11.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker