Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - hund, katt og ilder fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/519/EU av 21. oktober 2013 om fastsettelse av listen over områder og tredjestater godkjent for import av hunder, katter og ildere, samt modellen for helsesertifikat ved slik import...

Commission Implementing Decision 2013/519/EU of 21 October 2013 laying down the list of territories and third countries authorised for imports of dogs, cats and ferrets and the model health certificates for such imports ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trer i kraft 29.12.2014.

Sammendrag av innhold

EUs regelverk for import av hunder, katter og ildere henviser til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Forordning (EF) nr. 998/2003 skal oppheves, og erstattes av forordning (EU) nr. 576/2013. Denne nye kjæledyrforordningen trer i kraft 29.12.2014. Kommisjonens gjennomføringsvedtak 519/2013/EU fastsetter  hvilke tredjeland det er tillatt å importere katter hunder og ildre til EU fra og hvilke øvrige dyrehelsekrav som gjelder for importen. Tredjelandene det  kan importeres fra er landene som finnes i:
    •    listen i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, som omhandler import av hester og avlsmateriale fra disse til EU
    •    listen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som omhandler import av visse dyr og kjøtt til EU
    •    listen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013, dvs. listen over tredjeland som har relativt god rabiesstatus og hvorfra hunder, katter og ildere kan innføres ikke-kommersielt til EU uten krav om rabiesantistoffkontroll.  Import av hunder, katter og ildere til godkjente institusjoner, institutter og sentra er likevel bare tillatt fra landene på den sistnevnte listen.

Rettsakten omfatter krav om at dyrene skal komme fra driftsenheter eller virksomheter som er registrert av myndighetene i eksportlandet. I tillegg skal de være undersøkt av veterinær i løpet av de siste 48 timene før avreise.  
Rettsakten stiller ellers de samme kravene til ID-merking, rabiesvaksinasjon, rabiesantistoffkontroll og behandling mot revens dvergbendelmark som gjelder for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildere fra de samme landene. Dyr som skal til godkjente institusjoner, institutter eller sentra trenger likevel ikke være vaksinert eller behandlet. At helsekravene er oppfylt, skal dokumenteres i et helsesertifikat som skal følge med dyrene. En modell som viser sertifikatets form og innhold, samt rettledning til hvordan sertifikatet skal fylles ut, er vedlegg til rettsakten. Det er fastsatt en overgangsperiode frem til 29.4.2015 der hunder, katter og ildre kan følges av et helsesertifikat som er utstedt senest 28.12.2014 i henhold til vedtak 2005/64 eller vedtak 2011/874.

Rettsakten opphever de gamle reglene om import av hunder, katter og ildere til godkjente institusjoner, institutter og sentra og  gamle regler om identifikasjon av utenlandske hunder og katter som omsettes i UK og Irland.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravet om at dyrene skal komme fra driftsenheter eller virksomheter som er registrert av myndighetene i eksportlandet er nytt og kan føre til at norske importører av hunder, katter og ildere får færre eksportører å velge blant. For øvrig viderefører rettsakten hovedsakelig gjeldende rett og medfører neppe nye vesentlige  økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Notifisering

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Det er lite brukervennlig å måtte konferere lister i flere rettsakter/forskrifter for å finne ut hvilke tredjeland det er tillatt å importere hunder, katter og ildere fra. Derfor blir det trolig behov for å lette tilgjengeligheten av regelverket gjennom informasjon på nettsider og annet. 
At vilkårene for import fra tredjeland tidligere ikke har omfattet krav om at dyrene skal komme fra registrerte driftsenheter/virksomheter har gjort at de har vært lempeligere enn vilkårene for handel mellom EØS-stater. Dette er en feil som nå blir rettet.

At dyr som importeres til godkjente institusjoner, institutter eller sentra ikke trenger  å oppfylle kravene til rabiesvaksinasjon og behandling mot revens dvergbendelmark som normalt gjelder for import fra de aktuelle landene vurderes ikke som problematisk da det er krav om at dyrene skal holdes i karantene i minimum 30 dager, eller lenger dersom Mattilsynet bestemmer det. Mattilsynet kan også kreve behandling av dyrene i karantenetida.  

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 519/2013
Celexnr.: 32013D0519

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen