Evaluering, energimerke- og økodesigndirektivet

Evaluering av energimerkedirektivet (2010/30/EF) og enkelte aspekter ved økodesigndirektivet (2009/125/EF)...

Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Artikkel 21 i økodesigndirektivet pålegger Kommisjonen å vurdere virkningen av direktivet og dets gjennomføringstiltak innen utgangen av 2012. Artikkel 14 i energimerkedirektivet pålegger Kommisjonen å vurdere effekten av direktivet og de tilhørende delelegerte rettsaktene samt å rapportere om funnene til Europaparlamentet og Rådet innen 31. desember 2014. Evalueringen inneholder stakeholdermøter, internettsurvey (konsultasjonsperiode fra 31.08 til 30.11. 2013), intervjuer samt mulighet for å sende inn posisjonsnotater. Evalueringen skal avsluttes med en sluttrapport i juni 2014. Den 27.06. 2013 ble første stakeholdermøte avhold. Neste stakeholdermøte er fastsatt til 14.10.2013.

EØS-landene ble invitert til å kommentere på utkast til survey i juli 2013. NVE sendte inn et forslag om at fem nye spørsmål skulle inntas i utkastet. Spørsmålene omhandlet de sidene ved direktivene som NVE oppfatter som mest utfordrende for norske forhold. Dette er bruken av en primærenergifaktor i forordningene og praksis med å fastsette samme virkningsgradskrav/energieffektivitetskrav uavhengig av teknologi og energibærer. Kommisjonens konsulenter tok ikke hensyn til det norske innspillet.   

Sammendrag av innhold

Energimerkedirektivet skal evalueres med hensyn til direktivets og de underliggende delegerte forordningers effektivitet. Kun deler av økodesigndirektivet skal evalueres.

For begge direktivene inngår en vurdering om virkeområdet skal utvides til å omfatte ikke-energirelaterte produkter, samt om det skal settes krav til systemer, transportmidler og kraftgenererende utstyr. I tillegg skal dagens energimerke evalueres med tanke på endring av lay out og energiklasser mens for økodesigndirektivet skal man i tillegg vurdere effektiviteten av standardiseringsprosessen samt effektiviteten av forordningene og de frivillige avtalene.

Evalueringen skal danne grunnlag for Kommisjonens vurdering om begge direktivene skal revideres i fremtiden. Tidspunkt for en eventuell revisjon av direktivene vil være 2015/2016.  

Merknader

Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på økodesignområdet er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften). Gjeldende norsk lovgivning energimerkeområdet erLOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)

Sakkyndige instansers merknader

NVE informerte Spesialutvalget for energi om evalueringen i møte den 26.09.2013.

NVE har publisert en nyhet (23.05.2013) om evalueringen der norske interessenter oppfordres til å melde seg som stakeholdere og delta i en survey på evaluerings hjemmeside.

Vurdering

Andre opplysninger

Link til survey: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive__en.htm

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0030/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker