Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2013 av 27. mars 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 når det gjelder år...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2013 av 27. mars 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 når det gjelder årlige forbedringer av de internasjonale regnskap...

Commission Regulation (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Annual Improvements to International Financial...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 301/2013 ble vedtatt i EU 27. mars 2013. Foretakene skal anvende endringene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

EØS-notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 301/2013 vedtar  International Accounting Standards Boards (IASB) årlige forbedringer av IFRS.

Formålet med forordningen er å fjerne uoverensstemmelser mellom regnskapsstandardene eller klargjøre språkbruken. Forordningen omfatter rettelser og presiseringer i appendiks D i IFRS 1, IAS 16, og IAS 34. De øvrige forbedringer, dvs. endringene i IFRS 1, IAS 1 og IAS 2, omfatter mindre presiseringer i gjeldende krav eller bidrar med ytterligere veiledning om anvendelsen av bestemmelsene.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

En innlemmes av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endring i forskrift om EØS-regler om gjennomføring av internasjonale regnskapsstandarder.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 301/2013
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32013R0301

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2013
Frist returnering standardskjema: 09.05.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen