Såvarer - klassifisering og egnethet av sortsnavn

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 763/2013 7. august som endrer forordning (EF) nr. 637/2009 når det gjelder klassifikasjon av visse plantearter i forhold til egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker...

Commission Implementing Regulation (EU) No 763/2013 of 7 August 2013 amending Regulation (EC) No 637/2009 as regards the classification of certain plan species for the purposes of assessing the suitability of the denominations of varieties....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 637/2009 om klassifisering av visse plantearter. Tomat sorterer nå inn under Solanum artene og vitenskapelig navn på tomat er endret fra Lycopersicon esculentum Mill. til Solanum lycopersicum L.

Merknader

Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 637/2009 som igjen er hjemlet i rådsdirektiv 2002/53/EF om EUs felles sortsliste for plantesorter og rådsdirektiv 2002/55/EF 13. juni 2002 om handel med grønnsaksfrø. Forordning (EU) nr. 637/2009 var en ren kodifisering, dvs. teknisk opprydding i og sammenslåing av tidligere fastsatte kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 med de to senere endringene som er gitt i forordningene (EF) nr. 1831/2004 og (EF) nr. 920/2007. Kodifiseringen medførte ikke endringer i materielle bestemmelser, men ble gjort for å få en mer oversiktlig og helhetlig rettsakt. Forordning (EF) nr. 637/2009 opphevet forordning (EF) nr. 930/2000.

Rettslige konsekvenser

Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Forordning (EF) nr. 637/2009 er tidligere tatt inn i EØS-avtalen med følgende tilpasningstekst: References to other acts in the Regulation shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement."Dette fordi forordning (EF) 930/2000 delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen. Tilpasningsteksten ble videreført ved implementeringen av den kodifiserte forordningen (EF) nr. 637/2009.

Det vises til forordning (EF) nr. 637/2009 i gjeldende forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 637/2009 i norsk rett medfører ikke behov for endring i norsk regelverk utover endring i hjemmelsfeltet i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0763/2013
Basis rettsaktnr.: 0637/2009
Celexnr.: 32013R0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 10.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker