Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innlemmelse av Quebec i importlisten til EU

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 25/2014 av 13. januar 2014 som endrer forordning (EC) nr. 1251/2008 med hensyn til informasjon om Canada i listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter hvorfra det er tillatt å importere visse akvakulturdyr til EU.

Commission Implementing Regulation (EU) No 25/2014 of 13 January 2014 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain aquatic animals may be imported into the Union.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2006/88/EF fastsetter dyrehelsemessige regler om markedsføring, import og transitt gjennom EU av akvakulturdyr og produkter av disse. Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 fastsetter en liste over tredjestater, territorier, soner eller segmenter hvorfra det er tillatt å innføre akvakulturdyr. Rettsakten endrer Vedlegg III i forordningen.

Endringen innebærer at akvakulturdyr også kan importeres fra territoriet Quebec i Canada (kode CA 12). Kommisjonen har vurdert informasjonen som kompetente myndighet i Canada har sendt, og konkludert at det er svært lite sannsynlig at viral hemoragisk septikemi (VHS) finnes hos mottakelige villfiskbestander i provinsen Quebec.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet eller for næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 25/2014
Basis rettsaktnr.: 1251/2008/EF
Celexnr.: 32014R0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 163/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2014
Høringsfrist: 09.06.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen