Opinion nr. 01/2011

Opinion nr. 01/2011 – ELA process and standard changes and repairs – Forslag fra EASA om endring av forordning (EU) 748/2012

Opinion No 01/2011 of the European Aviation Safety Agency of 18 March 2011 for a Commission Regulation amending Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24 September 2003 laying down Implementing Rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations and for a Commission Regulation amending Commission Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EASA har utgitt NPA (Notices of Proposed Amendment) nr. 2008/07 "ELA process» and «standard changes and repairs” 17. april 2008, som ligger til grunn for Opinion nr. 01/2011, som ble publisert 21. mars 2011. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i det norske markedet til å besvare høringene fra EASA.

Sammendrag av innhold

Opinion nr. 01/2011 inneholder forslag til endring av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1702/2003, som i dag er endret til forordning (EU) nr. 748/2012, gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

Formålet med dette forslaget er fra EASA å foreslå ovenfor Kommisjonen å endre vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 (også benevnt "Part 21") og å innføre en forenklet og mer hensiktsmessig sertifiseringsprosess for ELA-luftfartøyer (European Light Aircraft). Av hensyn til overensstemmelsen med Part 21 foreslås det også å endre Kommisjonens forordning (EF) nr. 2042/2003 samt vedleggene Part M og Part 145 (vedlikeholdsforskiften).

Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til, og prosedyrene for, sertifisering av luftfartøy og hertil tilknyttet materiell, deler og apparatur samt for konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 gjennomført jf. forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Likeledes er også forordning (EF) nr. 2042/2003 gjennomført i Norge gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Nærmere om forslaget

Forslaget berører primært allmennflyving og omhandler følgende emner:

Det innføres en forenklet og mere hensiktsmessig sertifiseringsprosess for ELA-luftfartøyer (European Light Aircraft). En søker til et typesertifikat for et ELA1-luftfartøy (f.eks. fly under 1 200 kg.) kan påvise dets konstruksjonsevne ved bruk av et sertifiseringsprogram. Dette vil sikre, at små virksomheter ikke lenger skal gjennomføre omstendelige og tidskrevende administrative prosedyrer for søknad om designorganisasjonsgodkjennelse (DOA), samtidig med at de gjennomfører sertifiseringsprosessen. Denne endringen vil gagne nye søkere til et typesertifikat for et ELA1-luftfartøy.

Begrepene "standardendringer og standardreparasjoner" introduseres. Disse nye begrepene innebærer, at designgodkjenningsprosedyren ikke lenger er nødvendig ved endringer og reparasjoner, som betraktes som standard. En katalog med standardendringer og -reparasjoner innføres derfor i en ny sertifiseringsspesifikasjon (CS). Det nye begrepet vil minske den administrative byrden for brukere og myndigheter, og samtidig opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Alle eiere/brukere av små luftfartøyer kan få gagn av denne regelen.

I henhold til de nåværende regler skal EASA-form 1 anvendes ved installasjon av alle reservedeler i et luftfartøy. Noen deler og apparaturer i ELA-luftfartøyer produseres imidlertid i type industri, som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart. Produsenter, som ikke er omfattet av forskriftene for luftfart kan ikke frigi disse deler med en EASA-form 1.

Dette er ikke relevant for nye luftfartøyer, fordi godkjenningen av delene i dette tilfellet er omfattet av luftfartøys produsentens produksjonsorganisasjon. Reservedeler anskaffes normalt direkte fra kilden. For å oppfylle kravet om en EASA-form 1 skal disse deler frigis via godkjente produksjonsorganisasjoner, hvor deres merverdi ikke alltid er umiddelbar. Forslaget introduserer muligheten for, at eiere av ELA-luftfartøyer kan akseptere installasjon av visse deler, som ikke er sikkerhetskritiske, uten en EASA-form 1. Denne endringen har til formål å redusere den forskriftsmessig byrden til et hensiktsmessig nivå i forhold til sikkerhetsrisikoene.

Regelverksarbeidet er inndelt i tre faser slik at vedtakelsen av forslaget i Opinion nr. 01/2011 avventes senere. Først må Acceptable Means of Compliance (AMC-materialet) ferdigbehandles og dernest må det vedtas endringer i basisforordningen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 2-3 dagsverk. Endringene antas ikke å få praktiske eller økonomiske konsekvenser for norske organisasjoner eller myndigheter ut over dette.

Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EF-traktatens art. 80 og 251.

Det vil bli gitt en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012 gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen).

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dersom forslaget i Opinion nr. 01/2011 blir vedtatt krever dette endring i forordning (EU) nr. 748/2012, som er implementert i norsk rett. jf. forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

EASA vil offentliggjøre en beslutning, som inneholder Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (veiledningsmateriale), når gjennomføringsbestemmelsene er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget.

Det har ikke vært gjennomført nasjonal høring. Derimot planlegger Luftfartstilsynet å sende ut Opinion nr. 01/2011 på nasjonal høring fra 1. mai 2014 til 1. august 2014.

I Norge berøres ingen organisasjoner av endringene i Opinion nr. 01/2011.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på innholdet i Opinion nr. 01/2011, som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten. Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.

Konklusjon

Luftfartstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.05.2014
Høringsfrist: 01.08.2014
Frist for gjennomføring: