Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Traktor, typegodkjenning

Kommisjonsdirektiv 2014/44/EU av 18. mars 2014 om endring av vedlegg I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer

Commission directive 2014/44/EU of 18 March 2014 amending Annexes I, II and III to Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt den 18. mars 2014. Direktivet kommer til anvendelse i EU fra 1. januar 2015.

Direktivet har ikke vært på nasjonal høring

Direktiv 2014/44/EU endrer vedlegg I, II og III til direktiv 2003/37/EF (gjeldende typegodkjenningsdirektiv for traktorer).

Bakgrunnen for endringen er følgende:

I direktiv 2000/25/EF -som er et av særdirektivene som skal oppfylles ved typegodkjenning - er det fastsatt grenseverdier og testmetoder for avgass fra jord- og skogsbrukstraktorer. Testmetoden som skal brukes fremgår av direktiv 97/68/EF. Testmetodene har stadig blitt videreutviklet, og som følge av det har direktiv 97/68/EF blitt endret en rekke ganger. Dette har medført et avvik mellom direktiv 2000/25/EF og direktiv 97/68/EF. Dette avviket har blitt rettet opp gjennom Kommisjonens nylig vedtatte direktiv 2014/43/EU, som endrer vedleggene til direktiv 2000/25/EF.

Siden direktiv 2000/25/EF er et av særdirektivene til godkjenningsdirektiv 2003/37/EF, må vedleggene I, II og III til direktiv 2003/37/EF endres for å bringe det på linje med det oppdaterte særdirektivet. Konkret må det i vedlegg I oppgis opplysninger om katalysatoren, i vedlegg II må måleresultatene oppgis og i vedlegg III må motorens maksimale og motorens nominelle effekt oppgis.

Direktiv 2014/44/EU endrer derfor nevnte vedlegg til direktiv 2003/37/EF slik at det blir i samsvar med det oppdaterte direktiv 2000/25/EF.

Merknader
EU-hjemmel

Direktiv 2014/44/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290

Gjeldende norsk lovgivning:

Direktiv 2003/37/EF, som vil bli endret ved direktiv 2014/44/EU, er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:

Direktiv 2014/44/EU vil bli implementert i kjøretøyforskriften kapittel 25 og vedlegg til forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet får ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere direktivet i norsk rett. Det vurderes at implementeringen av direktivet heller ikke vil få økonomiske konsekvenser av betydning. Direktivet vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Direktivet vurderes å være relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/44/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32014L0044

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2014
Frist returnering standardskjema: 02.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen