Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-IBR-Italia- landlister

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/90/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF om godkjenning av et bekjempelsesprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia

Commission Implementing Decision 2014/90/EU of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land som har fått godkjent sine overvåknings- og kontrollprogram for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR). Land som har fått godkjent sine overvåknings- og kontrollprogram omfattes av tilleggsgarantier jf. artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. Valle d`Aosta i Italia føres på listen i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke endringer av norsk regelverk. De aktuelle lande- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.        

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/90/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU
Celexnr.: 32014D0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2014
Frist returnering standardskjema: 04.04.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen