Endring - MR-forordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014 av 9. juli 2014 som erstatter vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 vedrørende minimumsfrekvens på analyser

Commision Regulation (EU) No 743/2014 of 9 July 2014 replacing Annex VII to Regulation (EU) No 601/2012 as regards Minimum frequency of analyses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 12. desember 2014 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 295/2014 og gjennomført i norsk rett 26. januar 2015 gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 2-1.

Sammendrag av innhold

Vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp avgjør hvor ofte kvotepliktige operatører skal analysere ulike brensler og materialer som grunnlag for fastsettelse av beregningsfaktorer – som igjen ligger til grunn for beregningen av utslippene fra virksomheten.

Ifølge artikkel 35 i forordning (EU) nr. 601/2012 skal vedlegg VII revideres med jevne mellomrom. Første revisjon av vedlegg VII skal finne sted ikke mer enn to år etter vedtakelsen av forordning (EU) nr. 601/2012. Kommisjonen har i forbindelse med den første revisjonen foreslått endringer i Vedlegg VII, blant annet klargjøring av klassifiseringen og kategoriseringen av brensler og materialer som omtales i vedlegget.

Av hensyn til oversikten foreslås hele vedlegget erstattet med et nytt vedlegg, som fastsettes gjennom denne rettsakten, dvs. kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014.

Det nye vedlegget har vært behandlet i klimakomiteen, hvor medlemsstatene er representert, og hvor EFTA-statene har observatørstatus.

Analysefrekvensen på de ulike brenslene og materialene fremgår av Vedlegg VII. 

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ingen endringer i analysefrekvensen for de ulike brenslene og materialene i oppdatert forordning nr 743/2014 av 9. juli 2014 i forhold til forordning nr. 601/2012 av 21. juni 2012. Det nye vedlegget vil dermed ikke medføre noen konsekvenser for virksomhetene.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 601/2012 er gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 2-1, som henviser til at denne forordningen gjelder som norsk forskrift. Det er nødvendig med en endring av klimakvoteforskriftens § 2-1 for å få frem at det vil være forordning (EU) nr. 601/2012 - som endret ved forordning (EU) nr. 743/2014 - som gjelder som norsk forskrift. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forordning (EU) nr. 601/2012 er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Endringer i denne forordningen anses i utgangspunktet som EØS-relevante. Rettsakten anses foreløpig relevant og akseptabel.

Det anses ikke å være behov for tilpasninger til rettsakten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0743/2014
Basis rettsaktnr.: 0601/2012
Celexnr.: 32014R0743

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2014
Frist returnering standardskjema: 22.08.2014
Dato returnert standardskjema: 18.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 295/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.02.2015

Lenker