Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forleng. av tiltak mot muslinger fra Tyrkia - aug. 2014

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 840/2014 av 1. august 2014 om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 743/2013 om særskilte beskyttelsestiltak vedrørende import av muslinger fra Tyrkia til humant konsum, hva angår gyldighetsperioden

Commission Implementing Regulation (EU) No 840/2014 of 1 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 743/2013 introducing protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption, as regards its periode of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.08.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 1. august 2014, med ikrafttredelse 5. august 2014.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) nr. 743/2013 fastsetter et importforbud rettet mot levende eller kjølte muslinger, med opprinnelse i Tyrkia, og en stikkprøvekontroll av frosne eller bearbeidede muslinger, med opprinnelse i Tyrkia. Det skal undersøkes for E.coli og biotoksiner. Kravene om importforbud og de særskilte stikkprøvekontrollene gjaldt frem til 4. august 2014.

Forordning (EU) nr. 840/2014 forlenger importforbudet og de særskilte stikkprøvekontrollene med ett år til 4. august 2015.

Importforbudet og -restriksjonene har sin bakgrunn i flere og vedvarende funn av E.coli og marine biotoksiner i muslinger fra Tyrkia. I påvente av at myndighetene i Tyrkia får ryddet opp i forholdet har EU-kommisjonen besluttet å videreføre importforbudet og de særskilte beskyttelsestiltakene for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet eller stikkprøvekontrollen knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av muslinger fra Tyrkia til Norge. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av denne forlengelsen av importforbudet/stikkprøvekontrollen.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 2. august 2013 nr. 943 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN). SUN mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten forlenger en rettsakt om importforbud og stikkprøvekontroll av muslinger fra Tyrkia, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av E.coli og marine biotoksiner i dette produktet. Dette importregimet har nå en gyldighet frem til 4. august 2015.

E.coli og marine biotoksiner kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet og-restriksjonene som hensiktsmessige og velbegrunnede, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at regimet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Tyrkia har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 840/2014
Celexnr.: 32014R0840

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.08.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 18.08.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2014

Lenker

Til toppen