Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forleng. av tiltak mot piper betle fra Bangladesh - aug. 2014

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/510/EU av 29. juli 2014 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU om midlertidig forbud mot import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh hva angår forlengelse av gyldighetsperioden

Commission Implementing Decision 2014/510/EU of 29 July 2014 amending Implementing Decision 2014/88/EU suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (Piper betle) as regards its periode of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.08.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 29. juli 2014, med ikrafttredelse 31. juli 2014.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten 2014/88/EU fastsetter et importforbud som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh. Importforbudet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paanblader. Forbudet gjaldt frem til 31. juli 2014.

Rettsakten 2014/510/EU forlenger importforbudet til 30. juni 2015.

Bakgrunnen for dette importforbudet er et omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paanbalder fra Bangladesh. Myndighetene i Bangladesh jobber fortsatt med å få på plass et effektivt kontrollregime for å hindre denne smitten på paanblader, derfor har kommisjonen besluttet å forlenge importforbudet i påvente av at Bangladesh får på plass sine nasjonale tiltak. Forlengelsen er også begrunnet i at denne smitten kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen import av paanblader i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importforbudet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 17. februar 2014 nr. 140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra Bangladesh.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN). SUN mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten forlenger et importforbud rettet mot alle produkter som inneholder eller består av paanblader fra Bangladesh, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av salmonella i disse bladene. Importforbudet har nå en gyldighet frem til 30. juni 2015.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at importforbudet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Bangladesh har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/510/EU
Celexnr.: 32014D0510

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 18.08.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2014

Lenker

Til toppen