Opinion 08/2016 - Oppdatering av Part-26 - Halon

Opinion 08/2016 - Halon: Oppdatering av Part-26 i samsvar med ICAO standard

Opinion 08/2016 - Halon: Update of Part-26 to comply with ICAO Standards

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.12.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverksforslaget i opinion 08/2016 er utarbeidet av EASA etter innspill fra en regelverksgruppe sammensatt av eksperter fra nasjonale myndigheter og industrien (EASA RMT.0560).

EASA gjennomførte  i perioden 18. november 2014 til 18. februar 2015 offentlig høring av regelverksforslaget hele i EU/EØS. Forslaget var da betegnet som NPA 2014-26. Luftfartstilsynet har sendt Opinion 08/2016 på nasjonal høring fra 12.10.2016 til 12.12.2016. 

Sammendrag av innhold

I. Bakgrunn

Opinion 08/2016 inneholder utkast til endring av forordning (EU) 2015/640 om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører  og tilhørende vedlegg I (Part-26).

De foreslåtte reglene i opinion 08/2016 skal fastette krav om å fase ut halon-gass som middel for brannslukking om bord i luftfartøyer. Utkastet til endrede felleseuropeiske regler er basert på vedtatte endringer av ICAO Annex 6, men som enda ikke er tatt inn i de felleseuropeiske reglene for sivil luftfart. Reglene springer ut av miljøambisjonen om at luftfartsindustrien skal gå bort fra å benytte den klimafientlige gassen halon som brannslukkingsmiddel.

Parallelt med denne endringen av forordning (EU) 2015/640, vil EASA foreta en oppdatering av  EASAs sertifiseringstandarder CS-26 med utfyllende krav til de foreslåtte reglene. CS-26 inneholder utfyllende krav til reglene i Part-26 og vedtas av EASA selv.

II. Opinion 08/2016 nærmere om innholdet i regelverksforslaget

I opinion 08/2016 foreslås det å endre bestemmelsen i forordning (EU) 2015/640, artikkel 2, for å utvide virkeområdet for forordningen til også å omfatte tunge helikoptre. Endringen gjøres for å kunne regulere krav til brannslokkere i tunge helikoptre på samme måte som brannslokkere for tunge fly.

I Part 26, subpart B, foreslås den en ny regel (26.170) for å pålegge bruk av andre brannslokkingsmidler enn halon i brannslukkere som benyttes i avfallsbeholdere på nyproduserte tunge fly, samt i bærbare brannslukkere om bord på slike fly.

Samtidig foreslås det en ny supbart C, som skal gjelde tunge helikoptre, med samme regel som nevnt over.

III. Ikrafttredelse og overgangsregler

De foreslåtte reglene skal bare gjelde for fremtidige luftfartøyer (såkalt «forward fit»). Reglene om bruk av annet brannslukkingsmiddel enn halon i brannslukkere for avfallsbeholdere skal gjelde for tunge fly og tunge helikoptre som har luftdyktighetsbevis utstedt ett år ettter at denne endringsforordningen trer i kraft. Av utkastet fremgår det at forordningen skal tre i kraft 20 dager etter publisering i EUs "Official Journal".  Reglene om bruk av andre brannslokkingsmidler i bærbare brannslukkere skal gjelde for tunge fly og tunge helikoptre med luftdyktighetsbevis fra og med 31. desember 2018.

Merknader

I. Hjemmel i EU-traktaten

Det foreslåtte regelverket vil som nevnt inngå i forordning (EU) 2015/640, og vil bli hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 5 nr. 5(e)(vi), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området

De gjeldende felleseuropeiske reglene med krav til brannslukningsutrustning i luftfartøyer i forordning (EU) 965/2012, inneholder ikke noen spesifisering av brannslokkingsmidlet som skal benyttes. Kravet er at brannslokkingsmidlet skal være effektivt i forhold til den type brann som vanligvis oppstår.

III. Rettslige konsekvenser for Norge

Den rettslige følgen av forslaget i opinion 08/2016 blir at det tas inn regler i forordning 2015/640 som krever utfasing av bruk av halon gass som beskrevet over. Forordning 2015/640 er innlemmet i EØS-avtalens  og gjennomørt i Norge ved forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26. En vedtakelse av forslaget i opinion 08/2016 vil derfor kreve endring av denne gjennomføringsforskriften ved at den foreslåtte forordningen tilføyes forskriftens § 1.

IV. Administrative konsekvenser for Norge

For Luftfartstilsynet ventes ikke regelverket som foreslås i opinion 08/2016 å få vesentlige administrative konsekvenser. Reglene medfører ikke annet enn at Luftfartstilsynet gjennom tilsyn må verifisere at de aktuelle luftfartsoperatørene overholder bestemmelsene. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører.

Det er ikke ventet at det foreslåtte regelverket vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Luftfartstilsynet kan i ikke se at forslaget medfører at Stortingets samtykke må innhentes før gjennomføring av rettsakten. Det antas derfor ikke nødvendig med artikkel 103 forbehold.

V. Økonomiske konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge

Med henvisning til drøftelsen i avsnittet over vil ikke forslaget i opinion 08/2016 ha økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre norske myndigheter.

For fly- og helikopterselskaper som operer tunge luftfartøyer sertifisert etter CS-25 og CS-29 vil ikke forslaget få umiddelbare økonomiske konsekvenser. Kravet vil kun berøre eventuelle ny-anskaffelser av luftfartøyer med utstedt luftdyktighetsbevis etter de fremtidige datoene, som beskrevet over. Ved anskaffelse av slike luftfartøyer vil operatørene måtte tilpasse de treningsprogrammene for besetningsmedlemmene som omhandler brannslukking.

For produsenter av luftfartøyer og brannslukningsutstyr vil de foreslåtte reglene medføre økte utviklingskostnader i forbindelse med re-design og re-sertifisering av brannslokkingsprodukter. Disse kostnadene skal imidlertid kunne dekkes inn gjennom salg av de aktuelle selskapenes produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren, og behandles ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge og de øvrige medlemsstatene i ICAO har gjennom behandlingen av de innledningsvis nevnte endringene til ICAO Annex 6, som omhandler utfasing av bruk av halon gass i sivil luftfart, erkjent at slik utfasing er nødvendig av miljøhensyn. Samtidig erkjenner man at dette medfører en praktisk og økonomisk utfordring for luftfartsindustrien, ettersom det er både tidkrevende og kostnadskrevende for industrien å utvikle alternative erstatningsløsninger. Konsekvensanalysen som er tatt inn i opinion 08/2016 viser at utviklingen av alternative brannslokkingsmidler for avfallsbeholdere og håndholdte brannslukkere til bruk i sivile luftfartøyer er kommet såpass langt at det anses forsvarlig å implementere en slik løsning i sivil luftfart. Utviklingen av alternative brannslukningsmidler er imidlertid ikke kommet så langt at man har slike alternativer klare til bruk nå. Fristen etter ICAO Annex 6 om å erstatte slike brannslukningsmidler i 2016 er derfor ikke realistisk. EASA har derfor foreslått en noe lengre frist for å gi bransjen nødvendig tid til omstilling. Forslaget vil imidlertid på sikt medføre at EU/EØS landene opfyller sine forpliktelser overfor ICAO på dette området.

Luftfartstilsynet støtter EASAs vurdering på dette området, og anser de operative og økonomiske konsekvensene for de berørte aktører i Norge som minimale. Luftfartstilsynet støtter derfor utkastet til endrede regler i opinion 08/2016.

EØS relevans: Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabelt. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 12.10.2016
Høringsfrist: 12.12.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker