IMI - lokførere

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU om et pilotprosjekt for å gjennomføre de administrative samarbeidsforpliktelsene angitt i direktiv 2007/59/EF

Commission Implementing Decision 2014/89/EU on a pilot project to implement the administrative cooperation obligations set out in Directive 2007/59/EC by means of the Internal Market Information System

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning  nr. 103/2015 av 30. april 2015.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom fastsettelse av forskrift av 4. mai 2015 nr. 451 om endring i forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften). Forskriften trådte i kraft 4. mai 2015.

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU (beslutningen) av 14. februar 2014 om et pilotprosjekt for å gjennomføre pålegget om administrativt samarbeid i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF (lokførerdirektivet) ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked ble publisert i OJ 15. februar 2014.

Informasjonssystemet for det indre marked (IMI), som formelt ble etablert ved IMI-forordningen (forordning nr. 1024/2012/EU om administrativt samarbeid i informasjonssystemet for det indre marked), er et IT-program som er tilgjengelig via internett, og som er utviklet av EU-kommisjonen i samarbeid med medlemslandene. Formålet med programmet er å hjelpe medlemsstatene med å i praksis oppfylle de informasjonsutvekslingskrav som er fastsatt i EU-lovgivningen om det indre marked gjennom å gi adgang til en sentral kommunikasjonsenhet for å lette informasjonsflyten over landegrensene og å gi gjensidig bistand.

Direktiv 2007/59/EF (lokførerdirektivet) inneholder en rekke felles regler for lisensiering og sertifisering av lokførere for å bidra til målet om fri bevegelse for lokfører i det indre marked. Dette innebærer bl.a. å samle medlemsstaters registre over førerbevis (lisenser) og sertifikater for lokførere. IMI anses som et velegnet verktøy for å gjennomføre informasjonsutveksling mellom nasjonale registre over førerbevis. Beslutningen etablerer et pilotprosjekt for slik informasjonsutveksling. Det europeiske jernbanebyrået ERA er ansvarlig for overvåking av og rapportering om prosjektet. Iht. IMI-forordningen skal EU-kommisjonen etter tre år evaluere prosjektet.

I Norge er det Statens jernbanetilsyn som fører registre over lokførere. Informasjon mellom tilsynsmyndighetene og mellom tilsynsmyndigheten og Kommisjonen kan bl.a. gjelde innehaver av førerbevis, inspeksjoner og tilbakekall av beviser. For utveksling av slik informasjon anvendes IMI. I Norge er det Næringsdepartementet som er nasjonal IMI-koordinator.

Merknader

Beslutningen er hjemlet i forordning (EU) nr. 1024/2012 om informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked (IMI-forordningen), og i direktiv 2007/58/EF (lokførerdirektivet). Lokførerdirektivet ble tatt inn norsk rett gjennom endringer i jernbaneloven i 2009, og fastsettelse av forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) Statens jernbanetilsyn har fulgt arbeidet i relevante arbeidsgrupper i ERA. Næringsdepartementet har deltatt i Kommisjonens arbeidsgruppe om IMI.

IMI-forordningen er nå tatt inn i EØS-avtalen. På denne bakgrunn kan kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU, om et pilotprosjekt om bruk av IMI ved informasjonsutveksling i henhold til førerdirektivet, implementeres i norsk rett ved forskrift om endring av førerforskriften fastsatt av Statens jernbanetilsyn. Forskriftsendringen innebærer en ny § 3c i førerforskriften som fastslår at Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU gjelder som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen antas å bidra til forenklet saksbehandling og kan redusere de administrative kostnadene ved grensekryssende aktiviteter. De administrative byrdene for Statens jernbanetilsyn antas å være minimale. Det legges derfor til grunn en positiv kost-nytteverdi av gjennomføringen av beslutningen i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen gjelder myndighetenes rapporteringer ifm. pilotprosjektet. Disse opplysningene finnes allerede i etablerte registre, og det har ikke vært ansett nødvendig å sende saken på alminnelig høring.

Vurdering

Innlemmelsen av rettsakten i norsk rett vil kunne forenkle saksbehandlingen og redusere administrative byrder for Statens jernbanetilsyn ved grenseoverskridende aktiviteter om førerbevis, og det legges til grunn en positiv kost-nytteverdi.

Rettsakten er ansett som EØS-relevant og akseptabel, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i førerforskriften, og havner derfor i gruppe 2.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/89/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/59/EF
Celexnr.: 32014D0089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2014
Frist returnering standardskjema: 01.04.2014
Dato returnert standardskjema: 28.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.05.2015

Lenker