Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Motorsykkel - tilpasning til ECE-bestemmelser

Kommisjonsdirektiv 2013/60/EU av 27. november 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul og europaparlamen...

Commission Directive 2013/60/EU of 27 November 2013 amending for the purposes of adapting to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Pa...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt den 27. november 2013 og trådte i kraft i EU den 11. desember 2013. De tekniske kravene og kravene til endring av administrative dokumenter får virkning fra 1. juli 2014 for nye typer kjøretøy. Direktivet setter ingen sluttdato for registrering av kjøretøy etter eksisterende typegodkjenninger.

Direktivet har ikke vært på nasjonal høring. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2013/60/EU endrer direktiv 97/24/EF (vedrørende visse deler av og egenskaper ved "motorvogner med to eller tre hjul"), direktiv 2002/24/EF (om typegodkjenning av MC) og direktiv 2009/67/EF (om montering av lys- og lyssignalinnretninger på MC). Direktivet gir tilpasninger til FN/ECE-regulativ og gjør endringer i tekniske krav til støy, avgass og lys, og nødvendige endringer i administrative dokumenter (herunder COC) som følge av endrede tekniske krav. 

Det pågår et arbeid i EU med å forenkle regelverket om typegodkjenning, for å redusere den administrative byrden for produsentene. Innarbeiding av FN/ECE-regulativer i typegodkjenningsbestemmelser for kjøretøy i klasse L (to-, tre- og firehjulede kjøretøy), er et ledd i dette. Kjøretøyfabrikantene kan dermed også søke om typegodkjenning i henhold til de relevante FN/ECE-regulativene oppgitt i artikkel 1. 

I en overgangsperiode frem til FN/ECE-regulativ nr. 41 om støy fra motorsykler gjøres obligatorisk (gjennom ny europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 som får bindende virkning for typegodkjenning av nye typer kjøretøy først fra 1. januar 2016), anses regelverket om støy fra motorsykler i direktiv 97/24/EF, kapittel 9 og FN/ECE-regulativ nr. 41, 4. endringsserie, herunder støygrenser etter bilag 6, for å være likeverdige for nye kjøretøytyper. 

Som følge av uforholdsmessig høye utslippsnivå av hydrokarboner og karbonmonoksid fra kjøretøy i klasse L1e, L2e og L6e (to- og trehjuls mopeder og lette firhjulinger) er videre test type I (utslipp etter kaldstart) revidert. Det innføres utslippsmålinger direkte etter start av kald motor, slik at faktisk bruk og forurensende utslipp som genereres direkte etter kaldstart, mens motoren varmer opp, fanges opp. Endringene i testprosedyren for utslipp medfører at administrative bestemmelser, spesielt endringene av opplysningene på typegodkjenningsattesten og bilaget med prøveresultater i direktiv 2002/24/EF, er endret. For å sikre like vilkår for alle fabrikanter og samme miljøkrav for alle kjøretøy i klasse L1e, L2e og L6e når det gjelder utslipp av gasser fra veivhus(en lukket kappe som omgir bl.a. veivakselen), må kjøretøyfabrikanten oppgi at det ikke avgis utslipp fra veivhusets ventilasjonssystem for disse kjøretøyklassene, noe som krever at veivhuset er korrekt tettet, samt at det ikke avgis veivhusgasser direkte til atmosfæren i hele kjøretøyets levetid. 

For å stille sammenfallende krav som FN/ECE-regulativene for montering av lykter og lysanlegg og bedre synligheten i trafikken, skal nye typer L kjøretøy enten utstyres med lykter, som tenner automatisk i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 74 (L1e-kjøretøy) og 53 (L3e-motorsykler), eller med særskilte kjørelys, i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 87. For alle andre underklasser av kjøretøy i klasse L skal det enten monteres automatisk tenning av belysningen eller, etter fabrikantens valg, særskilte kjørelys, som tennes automatisk.

Direktiv 2013/60 innfører videre euronormen (Euro 1, Euro 2 osv.) for kjøretøy i klasse L1e, L2e og L6e. Det blir obligatorisk å benytte euronorm for disse motorsykkelkategoriene. For typegodkjenningsattester for kjøretøy med en utslippsgodkjenning i henhold til tidligere bestemmelser, vil euronormen kunne oppgis på frivillig basis.

Merknader

EU-hjemmel:Direktiv 2013/60/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har bestemmelser i diverse kapitler som blir berørt av endringene i dette direktivet.

Norsk gjennomføring Direktiv 2013/60/EU vil bli implementert i kjøretøyforskriften. Direktivet får ingen administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere direktivet i norsk rett. Implementeringen vurderes heller ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Direktivet vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.) 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.                                        

Vurdering

Direktivet vurderes å være EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i utarbeidelsen av direktivet. Vegdirektoratet har imidlertid vært til stede i fora der direktivet har blitt diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/60/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/24/EF
Celexnr.: 32013L0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2013
Frist returnering standardskjema: 24.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen