Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruk av etyllaurylarginat som et konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2014 av 15. mai 2014 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 av europaparlaments -og råds og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 når det gjelder etyllaurylarginat som et konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter.

Commission Regulation (EU) No 506/2014 of 15 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Ethyl lauroyl arginate as a preservative in certain heat-treated meat products Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, etyllaurylarginat godkjennes for bruk som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter. Rettsakten endrer også, ved implementeringen av renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet etyllaurylarginat vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er et teknologisk behov for konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter. Etyllauroylarginat forbedrer den mikrobiologiske kvaliteten i disse næringsmidlene ved at  oppvekst av skadelige mikroorganismer som for eksempel Listeria monocytogenes hemmes.

European Food Safety Authority (EFSA) har risikovurdert etyllaurylarginat, som tilsetningsstoff, og etablert et akseptabelt daglig inntak (ADI) for etyllaurylarginat, på 0,5 mg/kg kroppsvekt/dag. Konservative anslag viser at eksponering av etyllaurylarginat, er under ADI når bruken begrenses til visse varmebehandlede kjøttprodukter. EFSA konkluderte med at bruken av etyllaurylarginat, ikke er av helsemessig bekymring i de foreslåtte bruksområdene og bruksnivåene.

Det er derfor akseptabelt å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter.  Etyllaurylarginat får E 243 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 15.mai 2014, dvs. 4. juni 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse etyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter og  innlemmelse av spesifikasjonene til konserveringsmiddelet  gir  næringsmiddelbransjen bedre mulighet til opprettholdelse av god mikrobiell kvalitet i visse varmebehandlede kjøttprodukter og dermed øker mattryggheten.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at etyllaurylarginat som konserveringsmiddel er vurdert av EFSA og at de konkluderer at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko bekymring. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Rakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av godkjennelse etyllaurylarginat som konserveringsmiddel vil gi et bedre kvalitetsmessig produkt, og anses rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 506/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0506

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2014
Frist returnering standardskjema: 27.06.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 260/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 01.09.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen