Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegert beslutning - europeiske referansenettverk (ERN)

Kommisjonsbeslutning 2014/286/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår som europeiske referansenettverk og helsetjeneste leverandører som ønsker å være med i et europeisk referansenettverk må oppfylle

Commission Delegated Decision of 10 March 2014 setting out criteria and conditions that European Referance Networks and healthcare providers wishing to join a European Referance Network must fulfil

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2014

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Formålet med europeiske referansenettverk (ERN) er å forbedre tilgang til diagnostikk, behandling og tilbud av helsetjenester av høy kvalitet til pasienter med sykdommer som krever en spesiell sentralisering av ekspertise og spisskompetanse. Denne kommisjonsbeslutningen fastsetter kriterier og vilkår som ERN og deres medlemmer - i form av helsetjenesteleverandører -  må oppfylle ved etablering av et nettverk hjemlet i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet (2011/24/EU). Beslutningen beskriver i vedlegg I til artikkel 3 detaljert hvordan ERN kan oppfylle kriteriene satt i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet. Videre beskriver vedlegg II til artikkel 5 kriterier og vilkår til helsetjenesteleverandører som ønsker å inngå i et ERN. For å kunne fungere organisatorisk skal nettverkene oppnevne et medlem som koordinator for nettverket, samt at de skal styres av et styre med representanter fra hver deltakende institusjon.

Merknader

Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet (2011/24/EU). HOD har fulgt arbeidet med utarbeidelse av kommisjonsbeslutningene (2014/286/EU og 2014/287/EU) de siste årene ved å være representert i ekspertgruppen for ERN. Norge har etablert et system for godkjenning av høyspesialiserte helsetjenester som del av nasjonale tjenester i Norge. Nasjonale tjenester er regulert i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelse universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, samt veileder til forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010, artikkel 4: veileder for nasjonale tjenester. Det ansees som naturlig at norske nasjonale tjenester godkjent etter nevnt forskrift vil inngå og bli medlemmer av europeiske referansenettverk. Rettssaken grupperes foreløpig under Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). HOD vil utrede videre hvordan ERN-regelverket skal gjennomføres administrativt i Norge, og om dette muligens vil medføre behov for endring av forskrift nr. 1706 og/eller veileder til forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

a) Under vurdering

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

​​

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/286/EU
Basis rettsaktnr.: 2011/24/EU
Celexnr.: 32014D0286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2014
Frist returnering standardskjema: 30.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen