Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens implementeringsbeslutning 2014/289/EU av 15. mai 2014 som tillater medlemslandene å utvide foreløpige godkjenninger gitt for de nye virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap (notifisert under dokument C(2014) 3059)

Commission Implementing Decision of 15 May 2014 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the active substances pinoxaden and meptyldinocap (notified under document C(2014) 3059)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 17.05.2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Medlemsstatene har tidligere fått lov til å gi en midlertidig godkjenning av disse stoffene i påvente av den endelige vurderingen av stoffene. Denne tillatelsen til midlertidig godkjenning ble gitt i henhold til EUs tidligere regelverk (direktiv 91/414/EØF). Det har imidlertid ikke vært mulig å gjøre ferdig vurderingene før fristen for de midlertidige godkjenningene utløper. På bakgrunn av en overgangsordning mellom EUs gamle regelverk og EUs nye regelverk (forordning (EF) 1107/2009) får medlemsstatene mulighet til å forlenge godkjenningen av preparater med stoffene frem til 31. mai 2016. Dette fordi de foreløpige vurderingene ikke gir grunn til bekymring.  Vurdering av stoffene for inkludering på listen over godkjente virksomme stoff i forordning (EF) nr. 540/2011 forventes ferdig innen 24. måneder fra publisering i Official Journal.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler direktiv 91/414. Stoffer som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene

Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser utover endring i hjemmelsfeltet, da dette er en beslutning som gjelder overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke skal på alminnelig høring, da det må anses ”åpenbart unødvendig”, jf. utredningsinstruksen.

Administrative og økonomiske konsekvenser    

Rettsakten får trolig ingen administrative og økonomiske konsekvenser, da dette gjelder en overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Det er imidlertid en mulighet for at slike preparater med midlertidig godkjenning kan søkes godkjent i Norge basert på tillatelse gitt i EU land etter en eventuell implementering av EUs nye plantevernmiddelregelverk.  Mattilsynet vurderer imidlertid det som lite sannsynlig basert på tidsfrister gitt i denne forordningen og i hovedforordningene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenklinger og er funnet EØS relevant og akseptabel.

Vurdering

Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Pinoxaden er godkjent i Norge i preparatet Axial. Meptyldinocap har aldri vært vurdert i Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/289/EU
Basis rettsaktnr.: 1107/2009/
Celexnr.: 32014D0289

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2014
Frist returnering standardskjema: 30.06.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 274/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen