Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet - reinnførsel konkurransehest - mexico

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2014/86/EU av 13. februar 2014 om endring av vedtak 93/195/EØS om dyrehelsekrav og helsesertifikat ved gjeninnførsel av registrerte hester til EU, som har deltatt i konkurranser, løp eller andre kulturelle begivenheter i Mexico og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF om Mexicos opplysninger i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til EU av levende dyr i hestefamilien, sæd, egg og embryo fra dyr i hestefamilien er tillatt (meddelt under nummer C(2014) 692)

Commission Implementing Decision No. 2014/86/EU of 13 February 2014 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2014) 692)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Europeiske hester deltar i ulike arrangementer i utlandet. EUs regelverk setter krav som begrenser smitterisiko ifra disse hestene når de tilbakeføres til EU. Unntakstiden for kravene i forordningen var gyldige fram til 15. april 2014. Ettersom dette allerede er utdatert vil det ikke bli gjort noen regelverksendring i norsk rett.

Frankrike har overlevert en vurdering av smitterisiko ifra franske hester som har deltatt i et arrangement i Mexico city. På bakgrunn av denne risikovurderingen endrer EU-kommisjonen regelverket. Mexico City føres på listen over områder man kan tilbakeføre hester ifra og korresponderende helsesertifikat er laget. Risikovurderingen bygger blant annet på at klimaet i vintersesongen er tørt og temperert og gir nedsatt risiko for vektorbåren smitte. Unntaket er derfor midlertidig og kun gyldig fram til 15. april 2014.

Helsesertifikatet er i vedtak 93/195/EØS, områdelisten er i vedtak 2004/211/EF. Begge disse rettsaktene endres. Vedtakene er gjennomført i norsk rett i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Fordi alle endringer som følger av rettsakten kun var gyldige til og med 15. april 2014 gjøres ingen endring i norsk regelverk.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/86/EU
Celexnr.: 32014D0086

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 19.06.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen