Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning om kategorisering av forvaltere for hhv. åpne og lukkede alternative investeringsfond

Kommisjonsdelegert forordning (EU) No 694/2014 av 17. desember 2013 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder om fastsetting av typer av forvaltere av alternative investeringsfond

Commission delegated regulation (EU) No 694/2014 of 17 December 2013 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU og trådte i kraft i EU 14. juli 2014.

Forordningen er en gjennomføringsforordning til AIFM-direktivet (direktiv 2011/61/EU). EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført i forskrift 26. juni 2014 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-3.

Forordningen gjelder kategorisering av forvaltere for henholdsvis lukkede og åpne alternative investeringsfond. En forvalter skal anses som forvalter av åpne fond dersom eierne av fondsandelene har rett til innløsning eller tilbakekjøp før avviklingen av fondet. Skillet mellom forvaltere av åpne og lukkede fond har blant annet betydning for anvendelsen av regler for likviditetsstyring og verdivurderinger i AIFM-direktivet.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført i forskrift 26. juni 2014 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-3.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)9098
Rettsaktnr.: 2014/694/EU
Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU
Celexnr.: 32014R0694

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker

Til toppen