Utvider liste over unntatt virksomhet i EMIR art 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) Nr. 1002/2013 av 12. juli 2013 om endringer i Rådsforordning nr. 648/2012 (EMIR) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, hva gjelder liste over unntatt virksomhet

Commission Delegated Regulation (EU) No 1002/2013 of 12 July 2013 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Delegert kommisjonsforordning 1002/2013 ble vedtatt i EU 12. juli 2013, og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 19. oktober 2013. Forordningen trådte i kraft i EU 8. november 2013.

Forordningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.
Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon.

Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)
 

EMIR gjelder ikke for enkelte, nærmere angitte virksomheter som ellers ville vært omfattet av forordningen. Omfanget av unntaket følger av en uttømmende liste i EMIR Art. 1 (4). Da EMIR ble vedtatt var følgende virksomhet inkludert i nevnte liste: europeiske sentralbanker og andre europeiske, offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld, og the Bank for International Settlements.

Delegert Kommisjonsforordning 1002/2013 utvider listen over unntatt virksomhet i EMIR art 1 (4) ved å legge til sentralbanker og andre offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld i henholdsvis USA og Japan.

Vurdering

Rettsakten antas å være EØS-relevant.

Innlemmelse i EØS-avtalen er avhengig av innlemmelse av basisrettsakten, EMIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1002/2013
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32013R1002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2013
Frist returnering standardskjema: 03.12.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker