Vet. grensekontrollstasjoner - Kroatia 2014

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/290/EU av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder listen over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES som følge av Kroatias tiltredelse

Commission Implementing Decision 2013/290/EU of 14 June 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces due to the accession of Croatia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kroatia ble medlem av EU fra 1. juli 2013. Dette medfører blant annet at Kroatia blir en del av EUs yttergrense og skal gjennomføre veterinær grensekontroll av dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra stater utenfor EU.

På bakgrunn av at Kroatia nå er medlem i EU gjør kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/290/EU endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om veterinære grensekontrollstasjoner og vedlegg II om oppføringer av veterinærenheter i TRACES.

Endringene medfører at:
    •    syv grensekontrollstasjoner oppføres for Kroatia
    •    det oppføres veterinære enheter for Kroatia, enhetene blir ansvarlige for å legge til rette for og bruke TRACES (Trade Control and Expert System) en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører.
    •    to grensekontrollstasjoner fjernes for Ungarn og fire grensekontrollstasjoner fjernes for Slovenia, fordi statene ikke lenger skal føre grensekontroll av forsendelser fra Kroatia.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører at dyr og produkter som ankommer Norge direkte fra Kroatia ikke lenger skal grensekontrolleres. Det har imidlertid vært svært begrenset import fra Kroatia de siste tre årene, slik at det antas at endringen ikke får noen økonomiske eller administrative konsekvenser i praksis for importører eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.
De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er kun en tilpasning i regelverket om veterinær grensekontroll på bakgrunn av at Kroatia nå blir EU-medlem og Mattilsynet anser regelverket som hensiktsmessig og tilfredsstillende.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/290/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32013D0290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 02.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker