Opinion 12/2013 Control of suppliers

Opinion nr. 12/2013 av 10. desember 2013. Uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedl...

Opinion No 12/2013 of The European Aviation Safety Agency of 10nd December 2013 for a Commission Regulation amending Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of orga...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til ny rettsakt ble opprinnelig publisert av EASA som NPA (Notices of Proposed Amendment) 2012-03 den 12. april 2012. Høringsfristen var 12. juli 2012. Innen utløpet av fristen hadde EASA mottatt 128 kommentarer fra interesserte parter, herunder industrien, nasjonale luftfartsmyndigheter og privatpersoner.   

Alle mottatte kommentarer ble innarbeidet i et svardokument (CRD), som er publisert av EASA. Interesserte gis også mulighet til å kommentere CRD. EASA har nå publisert en oppdatering av saken; Opinion nr. 12/2013 av 10. desember 2013.

Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet om å besvare høringene fra EASA. Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring av regelverksforslagene. 

Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli oversendt til EU-Kommisjonen som vil legge forslaget frem for EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

Sammendrag av innhold

EASA (EUs luftfartsbyrå) har foreslått endringer i tilknytning til forordning (EF) nr. 2042/2003 (vedlikeholdsforordningen). Endringene angår «Control of suppliers».  

Forslaget skal løse et sikkerhetsproblem knyttet til risikoen i forbindelse med aksept av komponenter fra eksterne leverandører. For å redusere slik risiko, krever denne uttalelsen at Part 145 organisasjoner etablerer rutiner for aksept av komponenter. Etter høring av NPA 2012-03 og NPA 2013-01 (C) viser høringssvarene at det er behov for å tydeliggjøre krav til aksept, installasjon og segregering av komponenter, deler eller materiell både i Part M og i Part 145.

I tillegg foreslås en endring i artikkel 3 (2) i Part M for å angi at organisasjoner og personer som utfører vedlikehold skal oppfylle relevante krav i Part M.

Det ventes at de foreslåtte endringene vil øke sikkerheten og forbedre etterlevelse. Det konkrete formålet med dette forslaget er derfor å redusere risikoen knyttet til aksept av komponenter fra eksterne leverandører.

Dersom forslaget til regelverk blir vedtatt, vil dette blant annet endre bestemmelsene M.A.501, M.A.502, M.A.504, 145.A.40 og 145.A42 i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Forslaget inneholder også endring av Acceptable Means of Compliance (AMC) / Guidance Material (GM), som vil bli publisert av EASA når tilhørende gjennomføringsbestemmelser er vedtatt av Kommisjonen.

Hovedformålet med reglene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. I Norge er forordning (EF) nr. 2042/2003 implementert gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).


Merknader

Hjemmel i TFEU art. 100.

En endringsforordning til forordning (EF) nr. 2042/2003 vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen).

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dersom forslaget blir vedtatt vil rettsakten bli gjennomført i forskrift 24. mai 2005 nr. 462 (vedlikeholdsforskriften).

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet og vedlikeholdsorganisasjoner må endre sine prosedyrer knyttet til disse bestemmelser. Så langt det gjelder Luftfartstilsynet, legger vi til grunn at kostnadene med oppdatering av prosedyrer kan dekkes innenfor dagens budsjettramme.

Det er ventet at vedtakelsen av dette forslaget vil ha en positiv sikkerhetsmessig innvirkning ved å dempe risikoen for aksept av komponenter fra eksterne leverandører og bedre forståelsen av kravene for godkjenning, installasjon og segregering av komponenter. I tillegg er det ventet at forslaget vil kunne ha en positiv økonomisk effekt ved å fremme bruken av industristandard. 

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget. 

Det har ikke vært gjennomført nasjonal høring. 

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.  

Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen