Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ETS - liste over karbonlekkasjeutsatte sektorer 2015-2019

Kommisjonsbeslutning 27. oktober 2014 som i henhold til direktiv 2003/87/EF fastsetter en liste over sektorer som er ansett for være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015 til 2019

Commission Decision of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 27. oktober 2014, og innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning 192/2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er hjemlet i EUs kvotedirektiv 2003/87/EU Artikkel 10a nr 13. EUs kvotedirektiv er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Ifølge EUs kvotedirektiv 2003/87/EU skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordelingen av utslippskvoter. For å redusere risikoen for karbonlekkasje (flytting av utslipp til land eller regioner uten utslippsrestriksjoner) åpner kvotedirektivet for å tildele vederlagsfrie kvoter til nærmere bestemte sektorer og produkter. Virksomheter som produserer produkter som anses som utsatt for en signifikant risiko for karbonlekkasje vil få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende 100 % av en utslippsstandard (benchmark) som fastsettes for hvert produkt i samsvar med reglene i direktivet. Utslippsstandarden skal som utgangspunkt baseres på de 10 % mest effektive virksomhetene innenfor en sektor.

Produktene eller sektorene som anses utsatt for karbonlekkasje settes opp på en liste som fastsettes hvert femte år, jf. paragraf 14 til 17 i Artikkel 10a av kvotedirektivet. Vurderingen av om en sektor anses utsatt for karbonlekkasje gjøres hovedsakelig på bakgrunn av kvantitative kriterier angitt i EUs kvotedirektiv artikkel 10a nr 14 til 16. Vurderingen tar blant annet utgangspunkt i handelsintensiteten med tredjeland og hvorvidt en sektor eller undersektor kan sende den ekstra kostnaden (både den direkte kostnaden, som skyldes kvoteprisen og den indirekte kostnaden, som skyldes økningen i elektrisitetsprisen som følge av innføringen av kvotesystemet) videre til produktprisene uten å miste signifikante markedsandeler. Det er åpnet for å legge til, men ikke til å fjerne, sektorer eller undersektorer på listen på grunnlag av en kvalitativ vurdering, jfr artikkel 10a nr 17.

Den første listen over karbonlekkasjeutsatte sektorer ble vedtatt for 2013 og 2014 gjennom kommisjonsbeslutning 2010/2/EU. Beslutning 2014/746/EU opphever og erstatter beslutning 2010/2/EU, og gjelder for perioden 2015 til 2019. Beslutningen innebærer en utvidelse av listen over karbonlekkasjeutsatte sektorer sammenlignet med listen i beslutning 2010/2/EU. Samtidig er to sektorer fjernet fra listen.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring av klimakvoteforskriften vedlegg 15.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen anses ikke å ha vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser for den norske staten. Norske bedrifter som er omfattet av karbonlekkasjelisten vil få økt tildeling av gratiskvoter og dermed en lavere økonomisk belastning som følge av kvoteplikten. To sektorer er fjernet fra den oppdaterte listen: Produksjon av finérplater og andre bygnings- og møbelplater av tre samt saging, høvling og impregnering av tre. Norske kvotepliktige virksomheter innenfor disse to sektorene vil bli påvirket av  beslutningen ved at de vil få lavere tildeling av gratiskvoter for perioden 2015-2020. Disse kan dermed få en økt økonomisk belastning.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-notatet er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/746/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32014D0746

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2014
Frist returnering standardskjema: 15.12.2014
Dato returnert standardskjema: 28.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 192/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 16.09.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2018

Lenker

Til toppen