Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. ZZZ om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av visse aromastoffer fra unionslisten

Commission Regulation (EU) No ZZZ amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten.
Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data innenfor spesifiserte frister for å kunne avslutte vurderingen. Når det gjelder fem av stoffene, 1-metylnaftalen (FL nr. 01.014), furfurylmetyleter (FL nr. 13.052), difurfurylsulfid (FL nr. 13.056), difurfuryleter (FL nr. 13.061) og etylfurfuryleter (FL nr. 13.123), er data ikke blitt fremskaffet for de aktuelle stoffene innen fristen 30 juni 2014. Derfor bør disse aromastoffet fjernes fra unionslisten. Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør således endres i overensstemmelse med dette.


Overgangsordninger: Matvarer som inneholder de fem nevnte aromastoffene og som er lovlig markedsført eller merket innen 9 måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 12.11.2014
Høringsfrist: 15.01.2015
Frist for gjennomføring:
Til toppen